Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×1(16×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×1(16×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

53,977
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×10(16×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×10(16×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

346,654
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×2.5(16×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×2.5(16×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

102,256
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×4(16×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×4(16×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

155,001
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×6(16×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×6(16×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

218,757
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×0.5(19×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×0.5(19×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

37,345
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×0.75(19×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×0.75(19×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

48,664
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×01.5(19×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×01.5(19×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

83,237
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×1(19×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×1(19×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

64,141
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×10(19×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×10(19×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

408,331
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×2.5(19×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×2.5(19×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

118,195
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×4(19×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×4(19×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

180,950
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×6(19×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS19x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-19×6(19×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

256,487
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×0.5(24×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS24x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×0.5(24×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

47,047
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×0.75(24×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS24x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×0.75(24×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

58,597
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×01.5(24×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS24x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×01.5(24×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

101,409
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×1(24×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS24x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×1(24×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

77,077
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×2.5(24×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS24x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-24×2.5(24×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

149,534
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×0.5(27×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS27x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×0.5(27×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

52,822
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×0.75(27×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS27x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×0.75(27×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

63,987
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×01.5(27×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS27x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×01.5(27×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

111,958
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×1(27×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS27x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×1(27×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

84,700
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×2.5(27×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS27x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-27×2.5(27×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

165,704
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×0.5(2×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×0.5(2×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

10,179
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×0.75(2×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×0.75(2×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

11,850
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×01.5(2×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×01.5(2×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

16,632
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×1(2×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×1(2×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,068
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×10(2×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×10(2×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

54,208
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

79,079
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×4(2×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×4(2×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,029
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×6(2×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-2×6(2×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

36,960
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×0.5(30×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS30x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×0.5(30×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

57,211
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×0.75(30×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS30x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×0.75(30×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

69,762
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×01.5(30×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS30x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×01.5(30×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

122,661
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×1(30×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS30x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×1(30×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

93,016
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×2.5(30×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS30x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-30×2.5(30×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

182,336
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×0.5(37×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS37x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×0.5(37×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

66,990
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×0.75(37×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS37x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×0.75(37×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

85,162
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×01.5(37×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS37x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×01.5(37×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

147,378
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×1(37×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS37x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×1(37×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

115,115
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×2.5(37×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS37x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-37×2.5(37×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

220,451
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×0.5(3×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×0.5(3×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

12,181
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×0.75(3×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×0.75(3×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,137
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×01.5(3×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×01.5(3×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

20,559
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×1(3×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×1(3×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

17,017
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×10(3×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×10(3×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

74,382
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

110,187
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×2.5(3×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×2.5(3×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

27,027
Có sẵn