Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×10 (7/1.35)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x10-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×10 (7/1.35)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
2 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x120-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
3 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x150-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
4 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x16-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
5 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
6 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x240-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
7 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x25-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
8 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x300-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
9 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x35-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
10 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x400-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
11 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x50-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
12 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
13 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -1×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
14 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×10-0.6/1kV (2×7/1.35)

Mã:: CV-CXVFT2x10-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×10-0.6/1kV (2×7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
15 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x120-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
16 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x150-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
17 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x16-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
18 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
19 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x240-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
20 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x25-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
21 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x300-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
22 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x35-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
23 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x400-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
24 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x50-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
25 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
26 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT2x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -2×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
27 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×10-0.6/1kV (3×7/1.35)

Mã:: CV-CXVFT3x10-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×10-0.6/1kV (3×7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
28 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x120-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
29 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x150-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
30 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x16-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
31 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
32 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x240-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
33 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x25-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
34 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x300-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
35 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x35-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
36 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x400-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
37 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x50-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
38 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
39 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -3×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
40 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×10-0.6/1kV (4×7/1.35)

Mã:: CV-CXVFT4x10-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×10-0.6/1kV (4×7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
41 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x120-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
42 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x150-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
43 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x16-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
44 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
45 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x240-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
46 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x25-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
47 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x300-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn
48 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x35-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệCó sẵn