Dây cáp điện Cadisun

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 95/16-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV95/16-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
2

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×120-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x120-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
3

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×120-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x120-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
4

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×120-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x120-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
5

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×120-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x120-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
6

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×150-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x150-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
7

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×150-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x150-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
8

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×150-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x150-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
9

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×150-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x150-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
10

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×185-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x185-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
11

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×185-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x185-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
12

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×185-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x185-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
13

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×185-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x185-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
14

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×240-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x240-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
15

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×240-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x240-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
16

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×240-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x240-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
17

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×240-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x240-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
18

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×300-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x300-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
19

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×300-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x300-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
20

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×300-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x300-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
21

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×300-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x300-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
22

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×35-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x35-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
23

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×35-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x35-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
24

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×35-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x35-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
25

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×35-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x35-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
26

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×400-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x400-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
27

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×400-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x400-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
28

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×400-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x400-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
29

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×400-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x400-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
30

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×50-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x50-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
31

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×50-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x50-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
32

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×50-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x50-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
33

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×50-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x50-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
34

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×70-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x70-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
35

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×70-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x70-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
36

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×70-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x70-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
37

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×70-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x70-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
38

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×95-2.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x95-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
39

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×95-3.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x95-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
40

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×95-4.3

Mã sản phẩm: CS-AX1x95-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
41

Cadisun Cáp nhôm trung thế AX 1×95-5.5

Mã sản phẩm: CS-AX1x95-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
42

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×120-2.5

Mã sản phẩm: CS-AXV1x120-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
43

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×120-3.5

Mã sản phẩm: CS-AXV1x120-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
44

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×120-4.3

Mã sản phẩm: CS-AXV1x120-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
45

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×120-5.5

Mã sản phẩm: CS-AXV1x120-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
46

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×150-2.5

Mã sản phẩm: CS-AXV1x150-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
47

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×150-3.5

Mã sản phẩm: CS-AXV1x150-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
48

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×150-4.3

Mã sản phẩm: CS-AXV1x150-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn