Thiết bị điện Hyundai

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 85kA cố định A4B

Mã sản phẩm: UAN12A4B

Thương hiệu: Hyundai

81,000,000
Có sẵn
2

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 85kA cố định A4H

Mã sản phẩm: UAN12A4H

Thương hiệu: Hyundai

58,000,000
Có sẵn
3

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1600A – 65kA cố định A4B

Mã sản phẩm: UAS16A4B

Thương hiệu: Hyundai

78,500,000
Có sẵn
4

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1600A – 65kA cố định A4H

Mã sản phẩm: UAS16A4H

Thương hiệu: Hyundai

54,000,000
Có sẵn
5

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1600A – 85kA cố định A3B

Mã sản phẩm: UAN16A3B

Thương hiệu: Hyundai

74,000,000
Có sẵn
6

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1600A – 85kA cố định A3H

Mã sản phẩm: UAN16A3H

Thương hiệu: Hyundai

52,000,000
Có sẵn
7

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1600A – 85kA cố định A4B

Mã sản phẩm: UAN16A4B

Thương hiệu: Hyundai

85,000,000
Có sẵn
8

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1600A – 85kA cố định A4H

Mã sản phẩm: UAN16A4H

Thương hiệu: Hyundai

60,000,000
Có sẵn
9

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 100kA cố định B3B

Mã sản phẩm: UAN20B3B

Thương hiệu: Hyundai

89,000,000
Có sẵn
10

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 100kA cố định B3H

Mã sản phẩm: UAN20B3H

Thương hiệu: Hyundai

65,000,000
Có sẵn
11

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 100kA cố định B4B

Mã sản phẩm: UAN20B4B

Thương hiệu: Hyundai

103,000,000
Có sẵn
12

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 100kA cố định B4H

Mã sản phẩm: UAN20B4H

Thương hiệu: Hyundai

77,000,000
Có sẵn
13

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 85kA cố định A3B

Mã sản phẩm: UAN20A3B

Thương hiệu: Hyundai

79,000,000
Có sẵn
14

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 85kA cố định A3V

Mã sản phẩm: UAN20A3V

Thương hiệu: Hyundai

57,000,000
Có sẵn
15

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 85kA cố định A4B

Mã sản phẩm: UAN20A4B

Thương hiệu: Hyundai

93,000,000
Có sẵn
16

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 85kA cố định A4V

Mã sản phẩm: UAN20A4V

Thương hiệu: Hyundai

65,000,000
Có sẵn
17

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 85kA cố định B4B

Mã sản phẩm: UAS20B4B

Thương hiệu: Hyundai

93,000,000
Có sẵn
18

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2000A – 85kA cố định B4H

Mã sản phẩm: UAS20B4H

Thương hiệu: Hyundai

68,000,000
Có sẵn
19

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2500A – 100kA cố định B3B

Mã sản phẩm: UAN25B3B

Thương hiệu: Hyundai

96,800,000
Có sẵn
20

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2500A – 100kA cố định B3H

Mã sản phẩm: UAN25B3H

Thương hiệu: Hyundai

75,000,000
Có sẵn
21

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2500A – 100kA cố định B4B

Mã sản phẩm: UAN25B4B

Thương hiệu: Hyundai

112,800,000
Có sẵn
22

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2500A – 100kA cố định B4H

Mã sản phẩm: UAN25B4H

Thương hiệu: Hyundai

90,000,000
Có sẵn
23

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2500A – 85kA cố định B4B

Mã sản phẩm: UAS25B4B

Thương hiệu: Hyundai

99,000,000
Có sẵn
24

Hyundai Máy cắt không khí ACB 2500A – 85kA cố định B4H

Mã sản phẩm: UAS25B4H

Thương hiệu: Hyundai

72,000,000
Có sẵn
25

Hyundai Máy cắt không khí ACB 3200A – 100kA cố định B3B

Mã sản phẩm: UAN32B3B

Thương hiệu: Hyundai

129,000,000
Có sẵn
26

Hyundai Máy cắt không khí ACB 3200A – 100kA cố định B3H

Mã sản phẩm: UAN32B3H

Thương hiệu: Hyundai

95,000,000
Có sẵn
27

Hyundai Máy cắt không khí ACB 3200A – 100kA cố định B4B

Mã sản phẩm: UAN32B4B

Thương hiệu: Hyundai

140,000,000
Có sẵn
28

Hyundai Máy cắt không khí ACB 3200A – 100kA cố định B4H

Mã sản phẩm: UAN32B4H

Thương hiệu: Hyundai

112,000,000
Có sẵn
29

Hyundai Máy cắt không khí ACB 3200A – 85kA cố định B4B

Mã sản phẩm: UAS32B4B

Thương hiệu: Hyundai

108,000,000
Có sẵn
30

Hyundai Máy cắt không khí ACB 3200A – 85kA cố định B4H

Mã sản phẩm: UAS32B4H

Thương hiệu: Hyundai

81,000,000
Có sẵn
31

Hyundai Máy cắt không khí ACB 4000A – 100kA cố định B3B

Mã sản phẩm: UAN40B3B

Thương hiệu: Hyundai

131,000,000
Có sẵn
32

Hyundai Máy cắt không khí ACB 4000A – 100kA cố định B3H

Mã sản phẩm: UAN40B3H

Thương hiệu: Hyundai

101,000,000
Có sẵn
33

Hyundai Máy cắt không khí ACB 4000A – 100kA cố định C3B

Mã sản phẩm: UAN40C3B

Thương hiệu: Hyundai

160,000,000
Có sẵn
34

Hyundai Máy cắt không khí ACB 4000A – 100kA cố định C3H

Mã sản phẩm: UAN40C3H

Thương hiệu: Hyundai

130,000,000
Có sẵn
35

Hyundai Máy cắt không khí ACB 4000A – 100kA cố định C4B

Mã sản phẩm: UAN40C4B

Thương hiệu: Hyundai

205,000,000
Có sẵn
36

Hyundai Máy cắt không khí ACB 4000A – 100kA cố định C4H

Mã sản phẩm: UAN40C4H

Thương hiệu: Hyundai

165,000,000
Có sẵn
37

Hyundai Máy cắt không khí ACB 5000A – 100kA cố định C3B

Mã sản phẩm: UAN50C3B

Thương hiệu: Hyundai

168,000,000
Có sẵn
38

Hyundai Máy cắt không khí ACB 5000A – 100kA cố định C3V

Mã sản phẩm: UAN50C3H

Thương hiệu: Hyundai

144,000,000
Có sẵn
39

Hyundai Máy cắt không khí ACB 5000A – 100kA cố định C4B

Mã sản phẩm: UAN50C4B

Thương hiệu: Hyundai

245,000,000
Có sẵn
40

Hyundai Máy cắt không khí ACB 5000A – 100kA cố định C4H

Mã sản phẩm: UAN50C4H

Thương hiệu: Hyundai

188,000,000
Có sẵn
41

Hyundai Máy cắt không khí ACB 6300A – 150kA cố định D3B

Mã sản phẩm: UAN63D3B

Thương hiệu: Hyundai

Liên hệ
Có sẵn
42

Hyundai Máy cắt không khí ACB 6300A – 150kA cố định D3V

Mã sản phẩm: UAN63D3V

Thương hiệu: Hyundai

215,000,000
Có sẵn
43

Hyundai Máy cắt không khí ACB 630A – 65kA cố định A4B

Mã sản phẩm: UAS06A4B

Thương hiệu: Hyundai

68,000,000
Có sẵn
44

Hyundai Máy cắt không khí ACB 630A – 65kA cố định A4H

Mã sản phẩm: UAS06A4H

Thương hiệu: Hyundai

49,000,000
Có sẵn
45

Hyundai Máy cắt không khí ACB 630A – 85kA cố định A3B

Mã sản phẩm: UAN06A3B

Thương hiệu: Hyundai

63,000,000
Có sẵn
46

Hyundai Máy cắt không khí ACB 630A – 85kA cố định A3H

Mã sản phẩm: UAN06A3H

Thương hiệu: Hyundai

45,500,000
Có sẵn
47

Hyundai Máy cắt không khí ACB 630A – 85kA cố định A4B

Mã sản phẩm: UAN06A4B

Thương hiệu: Hyundai

74,000,000
Có sẵn
48

Hyundai Máy cắt không khí ACB 630A – 85kA cố định A4H

Mã sản phẩm: UAN06A4H

Thương hiệu: Hyundai

54,000,000
Có sẵn