Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×50

Mã sản phẩm: CS-CXVDV4x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

514,334
Có sẵn
2

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×70

Mã sản phẩm: CS-CXVDV4x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

742,002
Có sẵn
3

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×95

Mã sản phẩm: CS-CXVDV4x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

1,010,278
Có sẵn
4

Cadisun Cáp nhôm AXV 10

Mã sản phẩm: CS-AXV10

Thương hiệu: Cadisun

5,615
Có sẵn
5

Cadisun Cáp nhôm AXV 120

Mã sản phẩm: CS-AXV120

Thương hiệu: Cadisun

40,903
Có sẵn
6

Cadisun Cáp nhôm AXV 150

Mã sản phẩm: CS-AXV150

Thương hiệu: Cadisun

50,826
Có sẵn
7

Cadisun Cáp nhôm AXV 16

Mã sản phẩm: CS-AXV16

Thương hiệu: Cadisun

7,082
Có sẵn
8

Cadisun Cáp nhôm AXV 185

Mã sản phẩm: CS-AXV185

Thương hiệu: Cadisun

63,240
Có sẵn
9

Cadisun Cáp nhôm AXV 240

Mã sản phẩm: CS-AXV240

Thương hiệu: Cadisun

80,134
Có sẵn
10

Cadisun Cáp nhôm AXV 25

Mã sản phẩm: CS-AXV25

Thương hiệu: Cadisun

10,733
Có sẵn
11

Cadisun Cáp nhôm AXV 300

Mã sản phẩm: CS-AXV300

Thương hiệu: Cadisun

98,116
Có sẵn
12

Cadisun Cáp nhôm AXV 35

Mã sản phẩm: CS-AXV35

Thương hiệu: Cadisun

13,553
Có sẵn
13

Cadisun Cáp nhôm AXV 400

Mã sản phẩm: CS-AXV400

Thương hiệu: Cadisun

130,580
Có sẵn
14

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×120

Mã sản phẩm: CS-AXV4x120

Thương hiệu: Cadisun

179,145
Có sẵn
15

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×150

Mã sản phẩm: CS-AXV4x150

Thương hiệu: Cadisun

222,908
Có sẵn
16

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×16

Mã sản phẩm: CS-AXV4x16

Thương hiệu: Cadisun

31,153
Có sẵn
17

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×185

Mã sản phẩm: CS-AXV4x185

Thương hiệu: Cadisun

276,758
Có sẵn
18

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×240

Mã sản phẩm: CS-AXV4x240

Thương hiệu: Cadisun

346,729
Có sẵn
19

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×25

Mã sản phẩm: CS-AXV4x25

Thương hiệu: Cadisun

46,272
Có sẵn
20

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×300

Mã sản phẩm: CS-AXV4x300

Thương hiệu: Cadisun

427,131
Có sẵn
21

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×35

Mã sản phẩm: CS-AXV4x35

Thương hiệu: Cadisun

58,704
Có sẵn
22

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×400 (37 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV4x400-37

Thương hiệu: Cadisun

562,142
Có sẵn
23

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×400 (61 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV4x400-61

Thương hiệu: Cadisun

575,319
Có sẵn
24

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×50 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV4x50-19

Thương hiệu: Cadisun

80,171
Có sẵn
25

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×50 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV4x50-7

Thương hiệu: Cadisun

78,514
Có sẵn
26

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×500

Mã sản phẩm: CS-AXV4x500

Thương hiệu: Cadisun

699,954
Có sẵn
27

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×70

Mã sản phẩm: CS-AXV4x70

Thương hiệu: Cadisun

110,422
Có sẵn
28

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×95

Mã sản phẩm: CS-AXV4x95

Thương hiệu: Cadisun

145,037
Có sẵn
29

Cadisun Cáp nhôm AXV 50 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV50-19

Thương hiệu: Cadisun

18,301
Có sẵn
30

Cadisun Cáp nhôm AXV 50 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV50-7

Thương hiệu: Cadisun

18,008
Có sẵn
31

Cadisun Cáp nhôm AXV 500

Mã sản phẩm: CS-AXV500

Thương hiệu: Cadisun

159,527
Có sẵn
32

Cadisun Cáp nhôm AXV 70 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV70-19

Thương hiệu: Cadisun

25,250
Có sẵn
33

Cadisun Cáp nhôm AXV 70 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV70-7

Thương hiệu: Cadisun

24,633
Có sẵn
34

Cadisun Cáp nhôm AXV 95 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV95-19

Thương hiệu: Cadisun

33,082
Có sẵn
35

Cadisun Cáp nhôm AXV 95 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AXV95-7

Thương hiệu: Cadisun

31,857
Có sẵn
36

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 120

Mã sản phẩm: CS-AV120

Thương hiệu: Cadisun

38,401
Có sẵn
37

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 150

Mã sản phẩm: CS-AV150

Thương hiệu: Cadisun

47,579
Có sẵn
38

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 16

Mã sản phẩm: CS-AV16

Thương hiệu: Cadisun

5,893
Có sẵn
39

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 185

Mã sản phẩm: CS-AV185

Thương hiệu: Cadisun

59,881
Có sẵn
40

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 240

Mã sản phẩm: CS-AV240

Thương hiệu: Cadisun

75,988
Có sẵn
41

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 25

Mã sản phẩm: CS-AV25

Thương hiệu: Cadisun

8,952
Có sẵn
42

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 300

Mã sản phẩm: CS-AV300

Thương hiệu: Cadisun

93,600
Có sẵn
43

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 35

Mã sản phẩm: CS-AV35

Thương hiệu: Cadisun

11,890
Có sẵn
44

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 50 (19 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AV50-19

Thương hiệu: Cadisun

16,602
Có sẵn
45

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 50 (7 sợi)

Mã sản phẩm: CS-AV50-7

Thương hiệu: Cadisun

16,262
Có sẵn
46

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 500

Mã sản phẩm: CS-AV500

Thương hiệu: Cadisun

153,076
Có sẵn
47

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 70

Mã sản phẩm: CS-AV70

Thương hiệu: Cadisun

22,983
Có sẵn
48

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 95

Mã sản phẩm: CS-AV95

Thương hiệu: Cadisun

30,936
Có sẵn