Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV150/34-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

103,586
Có sẵn
2

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/24-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/24-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

91,792
Có sẵn
3

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/24-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/24-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

98,824
Có sẵn
4

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/24-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/24-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

105,323
Có sẵn
5

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/24-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/24-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

115,951
Có sẵn
6

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/29-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/29-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

91,503
Có sẵn
7

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/29-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/29-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

98,509
Có sẵn
8

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/29-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/29-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

104,987
Có sẵn
9

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/29-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/29-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

114,922
Có sẵn
10

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/43-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/43-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

99,067
Có sẵn
11

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/43-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/43-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

106,360
Có sẵn
12

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/43-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/43-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

112,734
Có sẵn
13

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 185/43-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV185/43-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

122,787
Có sẵn
14

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/32-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/32-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

115,639
Có sẵn
15

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/32-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/32-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

123,676
Có sẵn
16

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/32-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/32-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

130,497
Có sẵn
17

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/32-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/32-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

140,171
Có sẵn
18

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/39-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/39-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

115,421
Có sẵn
19

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/39-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/39-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

123,432
Có sẵn
20

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/39-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/39-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

130,233
Có sẵn
21

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/39-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/39-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

139,880
Có sẵn
22

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/56-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/56-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

125,115
Có sẵn
23

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/56-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/56-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

132,739
Có sẵn
24

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/56-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/56-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

139,726
Có sẵn
25

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 240/56-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV240/56-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

150,355
Có sẵn
26

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/39-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/39-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

138,994
Có sẵn
27

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/39-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/39-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

147,351
Có sẵn
28

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/39-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/39-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

153,962
Có sẵn
29

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/39-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/39-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

166,403
Có sẵn
30

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/48-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/48-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

140,719
Có sẵn
31

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/48-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/48-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

149,100
Có sẵn
32

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/48-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/48-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

155,730
Có sẵn
33

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 300/48-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV300/48-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

168,199
Có sẵn
34

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 35/6.2-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV35/6.2-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

26,721
Có sẵn
35

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 35/6.2-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV35/6.2-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

30,604
Có sẵn
36

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 35/6.2-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV35/6.2-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

34,856
Có sẵn
37

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 35/6.2-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV35/6.2-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

41,254
Có sẵn
38

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 50/8.0-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV50/8.0-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

31,973
Có sẵn
39

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 50/8.0-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV50/8.0-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

36,868
Có sẵn
40

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 50/8.0-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV50/8.0-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

40,794
Có sẵn
41

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 50/8.0-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV50/8.0-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

47,948
Có sẵn
42

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 70/11-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV70/11-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

41,665
Có sẵn
43

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 70/11-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV70/11-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

46,459
Có sẵn
44

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 70/11-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV70/11-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

51,041
Có sẵn
45

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 70/11-5.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV70/11-5.5-35kV

Thương hiệu: Cadisun

58,934
Có sẵn
46

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 95/16-2.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV95/16-2.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

54,608
Có sẵn
47

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 95/16-3.5

Mã sản phẩm: CS-ASXV95/16-3.5-24kV

Thương hiệu: Cadisun

60,325
Có sẵn
48

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 95/16-4.3

Mã sản phẩm: CS-ASXV95/16-4.3-35kV

Thương hiệu: Cadisun

65,534
Có sẵn