Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – EasyPact EZC630, 4P type H, Icu=50kA/415V 400A

Mã:: EZC630H4400N

Schneider – EasyPact EZC630, 4P type H, Icu=50kA/415V 400A

Thương hiệu: Schneider

14,218,600
Có sẵn
2 Schneider – EasyPact EZC630, 4P type H, Icu=50kA/415V 500A

Mã:: EZC630H4500N

Schneider – EasyPact EZC630, 4P type H, Icu=50kA/415V 500A

Thương hiệu: Schneider

14,218,600
Có sẵn
3 Schneider – EasyPact EZC630, 4P type H, Icu=50kA/415V 600A

Mã:: EZC630H4600N

Schneider – EasyPact EZC630, 4P type H, Icu=50kA/415V 600A

Thương hiệu: Schneider

14,218,600
Có sẵn
4 Schneider – EasyPact EZC630, 4P Type N, Icu=36kA/415V 400A

Mã:: EZC630N4400N

Schneider – EasyPact EZC630, 4P Type N, Icu=36kA/415V 400A

Thương hiệu: Schneider

13,288,000
Có sẵn
5 Schneider – EasyPact EZC630, 4P Type N, Icu=36kA/415V 500A

Mã:: EZC630N4500N

Schneider – EasyPact EZC630, 4P Type N, Icu=36kA/415V 500A

Thương hiệu: Schneider

13,288,000
Có sẵn
6 Schneider – EasyPact EZC630, 4P Type N, Icu=36kA/415V 600A

Mã:: EZC630N4600N

Schneider – EasyPact EZC630, 4P Type N, Icu=36kA/415V 600A

Thương hiệu: Schneider

13,288,000
Có sẵn
7 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 100A

Mã:: EZCV250H3100

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 100A

Thương hiệu: Schneider

9,568,900
Có sẵn
8 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 125A

Mã:: EZCV250H3125

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 125A

Thương hiệu: Schneider

11,136,400
Có sẵn
9 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 150A

Mã:: EZCV250H3150

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 150A

Thương hiệu: Schneider

13,224,200
Có sẵn
10 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 160A

Mã:: EZCV250H3160

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 160A

Thương hiệu: Schneider

13,224,200
Có sẵn
11 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 175A

Mã:: EZCV250H3175

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 175A

Thương hiệu: Schneider

16,344,900
Có sẵn
12 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 200A

Mã:: EZCV250H3200

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 200A

Thương hiệu: Schneider

16,344,900
Có sẵn
13 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 225A

Mã:: EZCV250H3225

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 225A

Thương hiệu: Schneider

16,344,900
Có sẵn
14 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 250A

Mã:: EZCV250H3250

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 250A

Thương hiệu: Schneider

16,344,900
Có sẵn
15 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 63A

Mã:: EZCV250H3063

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 63A

Thương hiệu: Schneider

9,568,900
Có sẵn
16 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 80A

Mã:: EZCV250H3080

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type H, Icu=36kA/415VAC 80A

Thương hiệu: Schneider

9,568,900
Có sẵn
17 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 100A

Mã:: EZCV250N3100

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 100A

Thương hiệu: Schneider

8,600,900
Có sẵn
18 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 125A

Mã:: EZCV250N3125

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 125A

Thương hiệu: Schneider

9,004,600
Có sẵn
19 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 150A

Mã:: EZCV250N3150

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 150A

Thương hiệu: Schneider

10,525,900
Có sẵn
20 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 160A

Mã:: EZCV250N3160

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 160A

Thương hiệu: Schneider

10,525,900
Có sẵn
21 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 175A

Mã:: EZCV250N3175

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 175A

Thương hiệu: Schneider

11,403,700
Có sẵn
22 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 200A

Mã:: EZCV250N3200

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 200A

Thương hiệu: Schneider

12,419,000
Có sẵn
23 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 225A

Mã:: EZCV250N3225

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 225A

Thương hiệu: Schneider

12,419,000
Có sẵn
24 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 250A

Mã:: EZCV250N3250

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 250A

Thương hiệu: Schneider

12,419,000
Có sẵn
25 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 63A

Mã:: EZCV250N3063

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 63A

Thương hiệu: Schneider

8,600,900
Có sẵn
26 Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 80A

Mã:: EZCV250N3080

Schneider – EasyPact EZCV250, 3P Type N, Icu=25kA/415VAC 80A

Thương hiệu: Schneider

8,600,900
Có sẵn
27 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 100A

Mã:: EZCV250H4100

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 100A

Thương hiệu: Schneider

11,962,500
Có sẵn
28 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 125A

Mã:: EZCV250H4125

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 125A

Thương hiệu: Schneider

13,918,300
Có sẵn
29 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 150A

Mã:: EZCV250H4150

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 150A

Thương hiệu: Schneider

15,657,400
Có sẵn
30 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 160A

Mã:: EZCV250H4160

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 160A

Thương hiệu: Schneider

15,657,400
Có sẵn
31 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 175A

Mã:: EZCV250H4175

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 175A

Thương hiệu: Schneider

20,364,300
Có sẵn
32 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 200A

Mã:: EZCV250H4200

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 200A

Thương hiệu: Schneider

20,364,300
Có sẵn
33 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 225A

Mã:: EZCV250H4225

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 225A

Thương hiệu: Schneider

20,364,300
Có sẵn
34 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 250A

Mã:: EZCV250H4250

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 250A

Thương hiệu: Schneider

20,364,300
Có sẵn
35 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 63A

Mã:: EZCV250H4063

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 63A

Thương hiệu: Schneider

11,962,500
Có sẵn
36 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 80A

Mã:: EZCV250H4080

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type H, Icu=36kA/415VAC 80A

Thương hiệu: Schneider

11,962,500
Có sẵn
37 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 100A

Mã:: EZCV250N4100

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 100A

Thương hiệu: Schneider

11,004,400
Có sẵn
38 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 125A

Mã:: EZCV250N4125

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 125A

Thương hiệu: Schneider

12,722,600
Có sẵn
39 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 150A

Mã:: EZCV250N4150

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 150A

Thương hiệu: Schneider

14,484,800
Có sẵn
40 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 160A

Mã:: EZCV250N4160

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 160A

Thương hiệu: Schneider

14,484,800
Có sẵn
41 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 175A

Mã:: EZCV250N4175

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 175A

Thương hiệu: Schneider

16,799,200
Có sẵn
42 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 200A

Mã:: EZCV250N4200

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 200A

Thương hiệu: Schneider

18,344,700
Có sẵn
43 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 225A

Mã:: EZCV250N4225

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 225A

Thương hiệu: Schneider

18,344,700
Có sẵn
44 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 250A

Mã:: EZCV250N4250

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 250A

Thương hiệu: Schneider

18,344,700
Có sẵn
45 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 63A

Mã:: EZCV250N4063

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 63A

Thương hiệu: Schneider

11,004,400
Có sẵn
46 Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 80A

Mã:: EZCV250N4080

Schneider – EasyPact EZCV250, 4P Type N, Icu=25kA/415VAC 80A

Thương hiệu: Schneider

11,004,400
Có sẵn
47 Schneider – Giá đỡ chữ L nhỏ

Mã:: ABL2K03A

Schneider – Giá đỡ chữ L nhỏ

Thương hiệu: Schneider

121,000
Có sẵn
48 Schneider – Giá đỡ gắn DIN rail 35mm

Mã:: ABL2K02

Schneider – Giá đỡ gắn DIN rail 35mm

Thương hiệu: Schneider

33,000
Có sẵn