Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Schneider – EasyPact CVS400N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 400A

Mã:: LV540316

Schneider – EasyPact CVS400N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 400A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
2 Schneider – EasyPact CVS400N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 320A

Mã:: LV540318

Schneider – EasyPact CVS400N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 320A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
3 Schneider – EasyPact CVS400N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 400A

Mã:: LV540319

Schneider – EasyPact CVS400N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 400A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
4 Schneider – EasyPact CVS630N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 500A

Mã:: LV563315

Schneider – EasyPact CVS630N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 500A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
5 Schneider – EasyPact CVS630N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 600A

Mã:: LV563316

Schneider – EasyPact CVS630N, 3P Type N, Icu=50kA/415V 600A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
6 Schneider – EasyPact CVS630N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 500A

Mã:: LV563318

Schneider – EasyPact CVS630N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 500A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
7 Schneider – EasyPact CVS630N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 600A

Mã:: LV563319

Schneider – EasyPact CVS630N, 4P Type N, Icu=50kA/415V 600A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
8 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 15A

Mã:: EZC100B3015

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 15A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
9 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 20A

Mã:: EZC100B3020

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
10 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 25A

Mã:: EZC100B3025

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
11 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 30A

Mã:: EZC100B3030

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 30A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
12 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 40A

Mã:: EZC100B3040

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
13 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 50A

Mã:: EZC100B3050

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
14 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 60A

Mã:: EZC100B3060

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type B, Icu=7.5kA/415V 60A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
15 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 100A

Mã:: EZC100F3100

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
16 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 15A

Mã:: EZC100F3015

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 15A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
17 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 20A

Mã:: EZC100F3020

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
18 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 25A

Mã:: EZC100F3025

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
19 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 30A

Mã:: EZC100F3030

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 30A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
20 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 40A

Mã:: EZC100F3040

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
21 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 50A

Mã:: EZC100F3050

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
22 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 60A

Mã:: EZC100F3060

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 60A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
23 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 75A

Mã:: EZC100F3075

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 75A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
24 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 80A

Mã:: EZC100F3080

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
25 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 100A

Mã:: EZC100H3100

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
26 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 15A

Mã:: EZC100H3015

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 15A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
27 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 20A

Mã:: EZC100H3020

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
28 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 25A

Mã:: EZC100H3025

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
29 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 30A

Mã:: EZC100H3030

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 30A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
30 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 40A

Mã:: EZC100H3040

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
31 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 50A

Mã:: EZC100H3050

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
32 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 60A

Mã:: EZC100H3060

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 60A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
33 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 75A

Mã:: EZC100H3075

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 75A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
34 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 80A

Mã:: EZC100H3080

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
35 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 100A

Mã:: EZC100N3100

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
36 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 15A

Mã:: EZC100N3015

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 15A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
37 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 20A

Mã:: EZC100N3020

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 20A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
38 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 25A

Mã:: EZC100N3025

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 25A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
39 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 30A

Mã:: EZC100N3030

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 30A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
40 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 40A

Mã:: EZC100N3040

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 40A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
41 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 50A

Mã:: EZC100N3050

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 50A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
42 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 60A

Mã:: EZC100N3060

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 60A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
43 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 75A

Mã:: EZC100N3075

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 75A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
44 Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 80A

Mã:: EZC100N3080

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 80A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
45 Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 100A

Mã:: EZC250F3100

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 100A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
46 Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 125A

Mã:: EZC250F3125

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 125A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
47 Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 150A

Mã:: EZC250F3150

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 150A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn
48 Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 160A

Mã:: EZC250F3160

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 160A

Thương hiệu: Schneider

Liên hệ Có sẵn