Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLA36L18/30/42/65

Mã:: OLA36L18/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLA36L18/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,411,000
Có sẵn
2 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLA46L24/30/42/65

Mã:: OLA46L24/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLA46L24/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,855,000
Có sẵn
3 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLS110L10/30/42/65

Mã:: OLS110L10/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLS110L10/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

375,000
Có sẵn
4 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLS210L20/30/42/65

Mã:: OLS210L20/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLS210L20/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

679,000
Có sẵn
5 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLS310L30/30/42/65

Mã:: OLS310L30/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLS310L30/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,011,000
Có sẵn
6 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLT115L15/30/42/65

Mã:: OLT115L15/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLT115L15/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

673,000
Có sẵn
7 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLT215L30/30/42/65

Mã:: OLT215L30/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLT215L30/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,190,000
Có sẵn
8 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLT315L45/30/42/65

Mã:: OLT315L45/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED OLT315L45/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,671,000
Có sẵn
9 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDEE165L10/30/40/65

Mã:: PRDEE165L10/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDEE165L10/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

542,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDEE190L20/30/40/65

Mã:: PRDEE190L20/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDEE190L20/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

807,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDEE230L30/30/40/65

Mã:: PRDEE230L30/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDEE230L30/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,040,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDFF90L5/30/40/65

Mã:: PRDFF90L5/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDFF90L5/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

421,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDGG90L5/30/40/65

Mã:: PRDGG90L5/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDGG90L5/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

436,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDHH90L5/30/40/65

Mã:: PRDHH90L5/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDHH90L5/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

436,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDII100L6/30/42/65

Mã:: PRDII100L6/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDII100L6/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

319,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDII155L12/30/42/65

Mã:: PRDII155L12/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDII155L12/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

473,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDII200L15/30/42/65

Mã:: PRDII200L15/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDII200L15/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

559,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDJJ100L6/30/42/65

Mã:: PRDJJ100L6/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDJJ100L6/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

319,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDJJ155L12/30/42/65

Mã:: PRDJJ155L12/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDJJ155L12/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

473,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDJJ200L15/30/42/65

Mã:: PRDJJ200L15/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDJJ200L15/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

559,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK114L13/30/40/65

Mã:: PRDKK114L13/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK114L13/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,144,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK114L18/30/40/65

Mã:: PRDKK114L18/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK114L18/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,394,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK150L18/30/40/65

Mã:: PRDKK150L18/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK150L18/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,578,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK150L34/30/40/65

Mã:: PRDKK150L34/30/40/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDKK150L34/30/40/65

Thương hiệu: Paragon

1,626,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL110L7/30/42/65

Mã:: PRDLL110L7/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL110L7/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

303,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL139L12/30/42/65

Mã:: PRDLL139L12/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL139L12/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

471,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL180L20/30/42/65

Mã:: PRDLL180L20/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL180L20/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

855,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL230L35/30/42/65

Mã:: PRDLL230L35/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PRDLL230L35/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,329,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDH113L7/30/42/65

Mã:: PSDH113L7/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDH113L7/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

366,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDH168L12/30/42/65

Mã:: PSDH168L12/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDH168L12/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

583,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDH218L18/30/42/65

Mã:: PSDH218L18/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDH218L18/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

735,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDII170L12/30/42/65

Mã:: PSDII170L12/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDII170L12/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

473,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDII220L18/30/42/65

Mã:: PSDII220L18/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDII220L18/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

559,000
Có sẵn
34 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDJJ120L6/30/42/65

Mã:: PSDJJ120L6/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDJJ120L6/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

319,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDJJ170L12/30/42/65

Mã:: PSDJJ170L12/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDJJ170L12/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

473,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDJJ220L18/30/42/65

Mã:: PSDJJ220L18/30/42/65

Paragon Đèn DOWNLIGH-LED PSDJJ220L18/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

559,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn dưới nước-LED PSPA12L/30/60

Mã:: PSPA12L/30/60

Paragon Đèn dưới nước-LED PSPA12L/30/60

Thương hiệu: Paragon

4,117,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn dưới nước-LED PSPB12L

Mã:: PSPB12L

Paragon Đèn dưới nước-LED PSPB12L

Thương hiệu: Paragon

5,950,000
Có sẵn
39 Paragon Đèn dưới nước-LED PSPD24L/30/60

Mã:: PSPD24L/30/60

Paragon Đèn dưới nước-LED PSPD24L/30/60

Thương hiệu: Paragon

5,628,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn dưới nước-LED PSPE24L

Mã:: PSPE24L

Paragon Đèn dưới nước-LED PSPE24L

Thương hiệu: Paragon

8,300,000
Có sẵn
41 Paragon Đèn dưới nước-LED PSPG36L/30/60

Mã:: PSPG36L/30/60

Paragon Đèn dưới nước-LED PSPG36L/30/60

Thương hiệu: Paragon

8,600,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn dưới nước-LED PSPH36L

Mã:: PSPH36L

Paragon Đèn dưới nước-LED PSPH36L

Thương hiệu: Paragon

11,000,000
Có sẵn
43 Paragon Đèn đường hầm PTLB23665

Mã:: PTLB23665

Paragon Đèn đường hầm PTLB23665

Thương hiệu: Paragon

3,560,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 250W (metal halide)

Mã:: PTLC40065-M250

Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

2,926,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 250W (sodium)

Mã:: PTLC40065-S250

Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 250W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

2,943,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 400W (metal halide)

Mã:: PTLC40065-M400

Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 400W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,100,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 400W (sodium)

Mã:: PTLC40065-S400

Paragon Đèn đường hầm PTLC40065 E40 400W (sodium)

Thương hiệu: Paragon

3,215,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn đường POLE40065 250W (metal halide)

Mã:: POLE40065-M250

Paragon Đèn đường POLE40065 250W (metal halide)

Thương hiệu: Paragon

3,675,000
Có sẵn