Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 400W bóng sodium

Mã:: PHBN430AL-S400

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 400W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,666,000
Có sẵn
2 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBN430AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

565,000
Có sẵn
3 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBN430AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

589,000
Có sẵn
4 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBO430AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

725,000
Có sẵn
5 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 250W bóng metal halide

Mã:: PHBO430AL-M250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,347,000
Có sẵn
6 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 250W bóng sodium

Mã:: PHBO430AL-S250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,388,000
Có sẵn
7 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 400W bóng metal halide

Mã:: PHBO430AL-M400

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 400W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,521,000
Có sẵn
8 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 400W bóng sodium

Mã:: PHBO430AL-S400

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 400W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,666,000
Có sẵn
9 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBO430AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

565,000
Có sẵn
10 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBO430AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

589,000
Có sẵn
11 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBQ355AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

556,000
Có sẵn
12 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 250W bóng metal halide

Mã:: PHBQ355AL-M250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,178,000
Có sẵn
13 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 250W bóng sodium

Mã:: PHBQ355AL-S150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,219,000
Có sẵn
14 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBQ355AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

396,000
Có sẵn
15 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBQ355AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
16 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBQ405AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

625,000
Có sẵn
17 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 150W bóng metal halide

Mã:: PHBQ405AL-M150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 150W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,141,000
Có sẵn
18 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 150W bóng sodium

Mã:: PHBQ405AL-S150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 150W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,127,000
Có sẵn
19 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 250W bóng metal halide

Mã:: PHBQ405AL-M250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,247,000
Có sẵn
20 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 250W bóng sodium

Mã:: PHBQ405AL-S250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,288,000
Có sẵn
21 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBQ405AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

465,000
Có sẵn
22 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBQ405AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

489,000
Có sẵn
23 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBR355AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

602,000
Có sẵn
24 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 150W bóng metal halide

Mã:: PHBR355AL-M150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 150W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,118,000
Có sẵn
25 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 150W bóng sodium

Mã:: PHBR355AL-S150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 150W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,104,000
Có sẵn
26 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBR355AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

442,000
Có sẵn
27 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBR355AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

466,000
Có sẵn
28 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 105W bóng Compact

Mã:: PHBR405AL-C105

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 105W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

625,000
Có sẵn
29 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 150W bóng metal halide

Mã:: PHBR405AL-M150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 150W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,141,000
Có sẵn
30 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 150W bóng sodium

Mã:: PHBR405AL-S150

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 150W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,127,000
Có sẵn
31 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 250W bóng metal halide

Mã:: PHBR405AL-M250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 250W bóng metal halide

Thương hiệu: Paragon

1,247,000
Có sẵn
32 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 250W bóng sodium

Mã:: PHBR405AL-S250

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 250W bóng sodium

Thương hiệu: Paragon

1,288,000
Có sẵn
33 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 45W bóng Compact

Mã:: N/A

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

Có sẵn
34 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 45W bóng Compact

Mã:: PHBR405AL-C45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 45W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

465,000
Có sẵn
35 Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 65W bóng Compact

Mã:: PHBR405AL-C65

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 65W bóng Compact

Thương hiệu: Paragon

489,000
Có sẵn
36 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGJ150

Mã:: PRGJ150

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGJ150

Thương hiệu: Paragon

1,868,000
Có sẵn
37 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGK13/80 IP65 Compact 13W

Mã:: PRGK13/80-CP

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGK13/80 IP65 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

850,000
Có sẵn
38 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGK13/80 IP65 Leb bulb 9W

Mã:: PRGK13/80-LB

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGK13/80 IP65 Leb bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

846,500
Có sẵn
39 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGL13/80 IP65 Compact 13W

Mã:: PRGL13/80-CP

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGL13/80 IP65 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

850,000
Có sẵn
40 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGL13/80 IP65 Leb bulb 9W

Mã:: PRGL13/80-LB

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGL13/80 IP65 Leb bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

846,500
Có sẵn
41 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGM13/80 IP65 Compact 13W

Mã:: PRGM13/80-CP

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGM13/80 IP65 Compact 13W

Thương hiệu: Paragon

850,000
Có sẵn
42 Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGM13/80 IP65 Leb bulb 9W

Mã:: PRGM13/80-LB

Paragon Đèn chiếu sáng cảnh quan PRGM13/80 IP65 Leb bulb 9W

Thương hiệu: Paragon

846,500
Có sẵn
43 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 118 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFH118

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 118 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

588,000
Có sẵn
44 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 118L10 bóng LED

Mã:: PIFH118L10

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 118L10 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

611,000
Có sẵn
45 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 136 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFH136

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 136 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

867,000
Có sẵn
46 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 136L18 bóng LED

Mã:: PIFH136L18

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 136L18 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

921,000
Có sẵn
47 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 218 bóng huỳnh quang

Mã:: PIFH218

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 218 bóng huỳnh quang

Thương hiệu: Paragon

869,000
Có sẵn
48 Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 218L20 bóng LED

Mã:: PIFH218L20

Paragon Đèn chống thấm, chống bụi PIFH 218L20 bóng LED

Thương hiệu: Paragon

985,000
Có sẵn