Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFB318-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

856,000
Có sẵn
2 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFB318-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

858,000
Có sẵn
3 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318L30 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFB318L30

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318L30 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,150,000
Có sẵn
4 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFB336-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,263,000
Có sẵn
5 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFB336-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,259,000
Có sẵn
6 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336L54 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFB336L54

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336L54 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,614,000
Có sẵn
7 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFB418-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

998,000
Có sẵn
8 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFB418-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,048,000
Có sẵn
9 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418L40 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFB418L40

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418L40 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,437,000
Có sẵn
10 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFB436-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,491,000
Có sẵn
11 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFB436-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,533,000
Có sẵn
12 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436L72 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFB436L72

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436L72 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,927,000
Có sẵn
13 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFD218-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
14 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFD218-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

445,000
Có sẵn
15 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218L20 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFD218L20

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218L20 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

579,000
Có sẵn
16 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFD236-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

580,000
Có sẵn
17 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFD236-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

601,000
Có sẵn
18 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236L36 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFD236L36

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236L36 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

798,000
Có sẵn
19 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFD318-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

666,000
Có sẵn
20 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFD318-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

668,000
Có sẵn
21 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318L30 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFD318L30

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318L30 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

870,000
Có sẵn
22 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFD336-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

965,000
Có sẵn
23 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFD336-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

961,000
Có sẵn
24 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336L54 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFD336L54

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336L54 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,257,000
Có sẵn
25 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFD418-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

785,000
Có sẵn
26 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFD418-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

835,000
Có sẵn
27 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418L40 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFD418L40

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418L40 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,104,000
Có sẵn
28 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFD436-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

1,090,000
Có sẵn
29 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFD436-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

1,132,000
Có sẵn
30 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436L72 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFD436L72

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436L72 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,526,000
Có sẵn
31 Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA20L/30/42/65

Mã:: PLPA20L/30/42/65

Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA20L/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

772,000
Có sẵn
32 Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA24L/30/42/65

Mã:: PLPA24L/30/42/65

Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA24L/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

962,000
Có sẵn
33 Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA40L/30/42/65

Mã:: PLPA40L/30/42/65

Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA40L/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,625,000
Có sẵn
34 Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA60L/30/42/65

Mã:: PLPA60L/30/42/65

Paragon Máng đèn LED PANEL PLPA60L/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

3,113,000
Có sẵn
35 Paragon Máng đèn LED PANEL PLPB40L/30/42/65

Mã:: PLPB40L/30/42/65

Paragon Máng đèn LED PANEL PLPB40L/30/42/65

Thương hiệu: Paragon

1,706,000
Có sẵn
36 Paragon Máng đèn LED PBLA37L

Mã:: PBLA37L

Paragon Máng đèn LED PBLA37L

Thương hiệu: Paragon

2,852,000
Có sẵn
37 Paragon Máng đèn LED PILA28L/40

Mã:: PILA28L/40

Paragon Máng đèn LED PILA28L/40

Thương hiệu: Paragon

2,852,000
Có sẵn
38 Paragon Máng đèn PCFG 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFG118-ST

Paragon Máng đèn PCFG 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

181,000
Có sẵn
39 Paragon Máng đèn PCFG 118L10 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFG118L10

Paragon Máng đèn PCFG 118L10 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

235,000
Có sẵn
40 Paragon Máng đèn PCFG 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFG136-ST

Paragon Máng đèn PCFG 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

224,000
Có sẵn
41 Paragon Máng đèn PCFG 136L18 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFG136L18

Paragon Máng đèn PCFG 136L18 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

307,000
Có sẵn
42 Paragon Máng đèn PCFG 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFG218-ST

Paragon Máng đèn PCFG 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

262,000
Có sẵn
43 Paragon Máng đèn PCFG 218L20 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFG218L20

Paragon Máng đèn PCFG 218L20 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

376,000
Có sẵn
44 Paragon Máng đèn PCFG 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFG236-ST

Paragon Máng đèn PCFG 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

328,000
Có sẵn
45 Paragon Máng đèn PCFG 236L36 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFG236L36

Paragon Máng đèn PCFG 236L36 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

502,000
Có sẵn
46 Paragon Máng đèn PCFH 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFH118-ST

Paragon Máng đèn PCFH 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

181,000
Có sẵn
47 Paragon Máng đèn PCFH 118L10 sử dụng đèn LED

Mã:: PCFH118L10

Paragon Máng đèn PCFH 118L10 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

235,000
Có sẵn
48 Paragon Máng đèn PCFH 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PCFH136-ST

Paragon Máng đèn PCFH 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

224,000
Có sẵn