Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFG 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFG236-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFG 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

414,000
Có sẵn
2 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFG 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFG236-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFG 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

456,000
Có sẵn
3 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFG 236L36 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFG236L36

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFG 236L36 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

621,000
Có sẵn
4 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 114

Mã:: PIFM114

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 114

Thương hiệu: Paragon

272,000
Có sẵn
5 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 128

Mã:: PIFM128

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 128

Thương hiệu: Paragon

412,000
Có sẵn
6 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 214

Mã:: PIFM214

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 214

Thương hiệu: Paragon

370,000
Có sẵn
7 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 228

Mã:: PIFM228

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFM 228

Thương hiệu: Paragon

591,000
Có sẵn
8 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 114

Mã:: PIFN114

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 114

Thương hiệu: Paragon

306,000
Có sẵn
9 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 128

Mã:: PIFN128

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 128

Thương hiệu: Paragon

417,000
Có sẵn
10 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 214

Mã:: PIFN214

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 214

Thương hiệu: Paragon

374,000
Có sẵn
11 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 228

Mã:: PIFN228

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFN 228

Thương hiệu: Paragon

607,000
Có sẵn
12 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 114

Mã:: PIFO114

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 114

Thương hiệu: Paragon

270,000
Có sẵn
13 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 128

Mã:: PIFO128

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 128

Thương hiệu: Paragon

342,000
Có sẵn
14 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 214

Mã:: PIFO214

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 214

Thương hiệu: Paragon

359,000
Có sẵn
15 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 228

Mã:: PIFO228

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFO 228

Thương hiệu: Paragon

496,000
Có sẵn
16 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 114

Mã:: PIFP114

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 114

Thương hiệu: Paragon

265,000
Có sẵn
17 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 128

Mã:: PIFP128

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 128

Thương hiệu: Paragon

348,000
Có sẵn
18 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 214

Mã:: PIFP214

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 214

Thương hiệu: Paragon

364,000
Có sẵn
19 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 228

Mã:: PIFP228

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFP 228

Thương hiệu: Paragon

512,000
Có sẵn
20 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 118 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFQ118-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 118 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

335,000
Có sẵn
21 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 118 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFQ118-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 118 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

299,000
Có sẵn
22 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 118L10 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFQ118L10

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 118L10 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

347,000
Có sẵn
23 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 136 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFQ136-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 136 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
24 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 136 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFQ136-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 136 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

384,000
Có sẵn
25 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 136L18 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFQ136L18

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 136L18 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

459,000
Có sẵn
26 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFQ218-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

513,000
Có sẵn
27 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFQ218-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

513,000
Có sẵn
28 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 218L20 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFQ218L20

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 218L20 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

613,000
Có sẵn
29 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFQ236-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

603,000
Có sẵn
30 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFQ236-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

603,000
Có sẵn
31 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236L36 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFQ236L36

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236L36 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

761,000
Có sẵn
32 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336 chấn lưu điện tử

Mã:: PIFQ336-DT

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

835,000
Có sẵn
33 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336 chấn lưu sắt từ

Mã:: PIFQ336-ST

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

799,000
Có sẵn
34 Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336L54 sử dụng bóng LED

Mã:: PIFQ336L54

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336L54 sử dụng bóng LED

Thương hiệu: Paragon

1,041,000
Có sẵn
35 Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 214 2 bóng đèn

Mã:: PRFI214

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 214 2 bóng đèn

Thương hiệu: Paragon

625,000
Có sẵn
36 Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 228 2 bóng đèn

Mã:: PRFI228

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 228 2 bóng đèn

Thương hiệu: Paragon

836,000
Có sẵn
37 Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 314 3 bóng đèn

Mã:: PRFI314

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 314 3 bóng đèn

Thương hiệu: Paragon

972,000
Có sẵn
38 Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 328 3 bóng đèn

Mã:: PRFI328

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 328 3 bóng đèn

Thương hiệu: Paragon

1,274,000
Có sẵn
39 Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 414 4 bóng đèn

Mã:: PRFI414

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 414 4 bóng đèn

Thương hiệu: Paragon

1,206,000
Có sẵn
40 Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 428 4 bóng đèn

Mã:: PRFI428

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 428 4 bóng đèn

Thương hiệu: Paragon

1,544,000
Có sẵn
41 Paragon Máng đèn kiểu BATTEN PSLA20L

Mã:: PSLA20L

Paragon Máng đèn kiểu BATTEN PSLA20L

Thương hiệu: Paragon

1,001,000
Có sẵn
42 Paragon Máng đèn kiểu BATTEN PSLA40L

Mã:: PSLA40L

Paragon Máng đèn kiểu BATTEN PSLA40L

Thương hiệu: Paragon

1,944,000
Có sẵn
43 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFB218-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

639,000
Có sẵn
44 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFB218-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

557,000
Có sẵn
45 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218L20 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFB218L20

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218L20 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

751,000
Có sẵn
46 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236 chấn lưu điện tử

Mã:: PSFB236-DT

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236 chấn lưu điện tử

Thương hiệu: Paragon

758,000
Có sẵn
47 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236 chấn lưu sắt từ

Mã:: PSFB236-ST

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236 chấn lưu sắt từ

Thương hiệu: Paragon

779,000
Có sẵn
48 Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236L36 sử dụng đèn LED

Mã:: PSFB236L36

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236L36 sử dụng đèn LED

Thương hiệu: Paragon

1,016,000
Có sẵn