Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Mã:: OSS-610-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

32,500,000
Có sẵn
2 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-61-TN

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

13,200,000
Có sẵn
3 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Mã:: OSS-612-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

44,500,000
Có sẵn
4 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Mã:: OSS-616-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

47,200,000
Có sẵn
5 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Mã:: OSS-620-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

70,000,000
Có sẵn
6 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-62-TN

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

14,500,000
Có sẵn
7 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Mã:: OSS-625-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

101,000,000
Có sẵn
8 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Mã:: OSS-632-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

132,000,000
Có sẵn
9 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Mã:: OSS-640-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

250,000,000
Có sẵn
10 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-64-TN

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

22,600,000
Có sẵn
11 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Mã:: OSS-650-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

310,000,000
Có sẵn
12 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-66-TN

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

27,800,000
Có sẵn
13 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Mã:: OSS-663-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

450,000,000
Có sẵn
14 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Mã:: OSS-608-PC

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

28,500,000
Có sẵn
15 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Mã:: OSS-610-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

38,900,000
Có sẵn
16 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-61-TN-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

13,500,000
Có sẵn
17 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Mã:: OSS-612-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

56,000,000
Có sẵn
18 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Mã:: OSS-616-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

57,900,000
Có sẵn
19 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Mã:: OSS-620-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

86,000,000
Có sẵn
20 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-62-TN-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

15,400,000
Có sẵn
21 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Mã:: OSS-625-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

116,000,000
Có sẵn
22 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Mã:: OSS-632-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

156,000,000
Có sẵn
23 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Mã:: OSS-640-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

275,000,000
Có sẵn
24 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-64-TN-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

27,400,000
Có sẵn
25 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Mã:: OSS-650-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

360,000,000
Có sẵn
26 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Mã:: OSS-66-TN-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Thương hiệu: Osung

30,700,000
Có sẵn
27 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Mã:: OSS-663-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

500,000,000
Có sẵn
28 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Mã:: OSS-608-PC-4P

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Thương hiệu: Osung

34,600,000
Có sẵn
29 Bộ điều khiển ATS Osung

Mã:: ACD-III

Bộ điều khiển ATS Osung

Thương hiệu: Osung

6,520,000
Có sẵn