Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR – 440V

Mã:: NSR-L6.0

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
2 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR – 440V

Mã:: NSR-L0.6

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
3 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR – 440V

Mã:: NSR-L7.4420120

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
4 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR – 440V

Mã:: NSR-L9.0

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
5 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR – 440V

Mã:: NSR-L0.9

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
6 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR – 440V

Mã:: NSR-L12.0

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
7 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR – 440V

Mã:: NSR-L1.2

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
8 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR – 440V

Mã:: NSR-L1.5

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
9 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR – 440V

Mã:: NSR-L70442030

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
10 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR – 440V

Mã:: NSR-L2.4

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
11 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR – 440V

Mã:: NSR-L7.442050

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
12 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR – 440V

Mã:: NSR-L3.6

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
13 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR – 440V

Mã:: NSR-L4.5

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
14 Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR – 440V

Mã:: NSR-L7.442080

Nuintek Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR – 440V

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
15 Tụ bù 3P 10kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ENU-41210KS

Tụ bù 3P 10kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
16 Tụ bù 3P 10kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4431646S

Tụ bù 3P 10kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
17 Tụ bù 3P 15kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ENU-41215KS

Tụ bù 3P 15kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
18 Tụ bù 3P 15kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4432476S

Tụ bù 3P 15kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
19 Tụ bù 3P 20kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ENU-41220KS

Tụ bù 3P 20kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
20 Tụ bù 3P 20kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4433296S

Tụ bù 3P 20kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
21 Tụ bù 3P 25kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ANU-41225KS

Tụ bù 3P 25kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
22 Tụ bù 3P 25kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4434116S

Tụ bù 3P 25kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
23 Tụ bù 3P 30kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ANU-41230KS

Tụ bù 3P 30kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
24 Tụ bù 3P 30kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4434936S

Tụ bù 3P 30kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
25 Tụ bù 3P 40kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ANU-41240KS

Tụ bù 3P 40kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
26 Tụ bù 3P 40kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4436586S

Tụ bù 3P 40kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
27 Tụ bù 3P 50kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Mã:: ANU-41250KS

Tụ bù 3P 50kVAR 415V (50Hz) Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
28 Tụ bù 3P 50kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Mã:: KNE-4438226S

Tụ bù 3P 50kVAR 440V (50Hz) Nuintek khô

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
29 Tụ điện 440V 10Kvar (50Hz) 3Pha Nuintek dầu

Mã:: ENU-44210KS

Tụ điện 440V 10Kvar (50Hz) 3Pha Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
30 Tụ điện 440V 15Kvar (50Hz) 3Pha Nuintek dầu

Mã:: ENU-44215KS

Tụ điện 440V 15Kvar (50Hz) 3Pha Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
31 Tụ điện 440V 20Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Mã:: ENU-44220KS

Tụ điện 440V 20Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
32 Tụ điện 440V 25Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Mã:: ANU-44225KS

Tụ điện 440V 25Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
33 Tụ điện 440V 30Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Mã:: ANU-44230KS

Tụ điện 440V 30Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
34 Tụ điện 440V 40Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Mã:: ANU-44240KS

Tụ điện 440V 40Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn
35 Tụ điện 440V 50Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Mã:: ANU-44250KS

Tụ điện 440V 50Kvar (50Hz) 3Phase Nuintek dầu

Thương hiệu: Nuintek

Liên hệ Có sẵn