Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat 3P -20A – 22kA

Mã:: ABS5320A

Aptomat 3P -20A – 22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
2 Aptomat 3P -20A – 42kA

Mã:: ABS10320A

Aptomat 3P -20A – 42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
3 Aptomat 3P -20A -18kA

Mã:: ABN5320A

Aptomat 3P -20A -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
4 Aptomat 3P -20A -22kA

Mã:: ABN10320A

Aptomat 3P -20A -22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
5 Aptomat 3P -225A -30kA

Mã:: ABN203225A

Aptomat 3P -225A -30kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
6 Aptomat 3P -250A -30kA

Mã:: ABN203250A

Aptomat 3P -250A -30kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
7 Aptomat 3P -250A -42kA

Mã:: ABN403250A

Aptomat 3P -250A -42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
8 Aptomat 3P -300A -42kA

Mã:: ABN403300A

Aptomat 3P -300A -42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
9 Aptomat 3P -30A – 22kA

Mã:: ABS5330A

Aptomat 3P -30A – 22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
10 Aptomat 3P -30A – 42kA

Mã:: ABS10330A

Aptomat 3P -30A – 42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
11 Aptomat 3P -30A -18kA

Mã:: ABN5330A

Aptomat 3P -30A -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
12 Aptomat 3P -30A -22kA

Mã:: ABN10330A

Aptomat 3P -30A -22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
13 Aptomat 3P -350A -42kA

Mã:: ABN403350A

Aptomat 3P -350A -42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
14 Aptomat 3P -400A -42kA

Mã:: ABN403400A

Aptomat 3P -400A -42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
15 Aptomat 3P -40A – 22kA

Mã:: ABS5340A

Aptomat 3P -40A – 22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
16 Aptomat 3P -40A – 42kA

Mã:: ABS10340A

Aptomat 3P -40A – 42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
17 Aptomat 3P -40A -18kA

Mã:: ABN5340A

Aptomat 3P -40A -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
18 Aptomat 3P -40A -22kA

Mã:: ABN10340A

Aptomat 3P -40A -22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
19 Aptomat 3P -500A -45kA

Mã:: ABN803500A

Aptomat 3P -500A -45kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
20 Aptomat 3P -50A – 22kA

Mã:: ABS5350A

Aptomat 3P -50A – 22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
21 Aptomat 3P -50A – 42kA

Mã:: ABS10350A

Aptomat 3P -50A – 42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
22 Aptomat 3P -50A -18kA

Mã:: ABN5350A

Aptomat 3P -50A -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
23 Aptomat 3P -50A -22kA

Mã:: ABN10350A

Aptomat 3P -50A -22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
24 Aptomat 3P -60A – 42kA

Mã:: ABS10360A

Aptomat 3P -60A – 42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
25 Aptomat 3P -60A -18kA

Mã:: ABN6360A

Aptomat 3P -60A -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
26 Aptomat 3P -60A -22kA

Mã:: ABN10360A

Aptomat 3P -60A -22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
27 Aptomat 3P -630A -45kA

Mã:: ABN803630A

Aptomat 3P -630A -45kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
28 Aptomat 3P -700A -45kA

Mã:: ABN803700A

Aptomat 3P -700A -45kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
29 Aptomat 3P -700A -75kA

Mã:: ABS803700A

Aptomat 3P -700A -75kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
30 Aptomat 3P -75A – 42kA

Mã:: ABS10375A

Aptomat 3P -75A – 42kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
31 Aptomat 3P -75A -22kA

Mã:: ABN10375A

Aptomat 3P -75A -22kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
32 Aptomat 3P -800A -45kA

Mã:: ABN803800A

Aptomat 3P -800A -45kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
33 Aptomat 3P -800A -75kA

Mã:: ABS803800A

Aptomat 3P -800A -75kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
34 Aptomat 3P 1000A -50kA- chỉnh dòng

Mã:: TS1000N1000A

Aptomat 3P 1000A -50kA- chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
35 Aptomat 3P 100A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã:: ABS203FMU100A

Aptomat 3P 100A – 37kA chỉnh dòng 203

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
36 Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU100A

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
37 Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS100NFTU100A

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
38 Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng

Mã:: ABE103100G

Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
39 Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU100A

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
40 Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã:: TS100NFMU100A

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
41 Aptomat 3P 1250A -50kA- chỉnh dòng

Mã:: TS1250N1250A

Aptomat 3P 1250A -50kA- chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
42 Aptomat 3P 1250A -70kA- chỉnh dòng

Mã:: TS1250H1250A

Aptomat 3P 1250A -70kA- chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
43 Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU125A

Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
44 Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã:: ABS203FMU125A

Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng 203

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
45 Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD160NFTU125A3P

Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
46 Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS250NFTU1253P

Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
47 Aptomat 3P 125A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS250NFMU125A

Aptomat 3P 125A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
48 Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TS160NATU125A

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn