Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat – 1P – 32A-6kA

Mã:: BKN1P32A

Aptomat – 1P – 32A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
2 Aptomat – 1P – 40A -10kA

Mã:: BKNB1P40A

Aptomat – 1P – 40A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
3 Aptomat – 1P – 40A-6kA

Mã:: BKN1P40A

Aptomat – 1P – 40A-6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
4 Aptomat – 1P – 6A -10kA

Mã:: BKNB1P6A

Aptomat – 1P – 6A -10kA

Thương hiệu: LS

112,000
Có sẵn
5 Aptomat – 1P – 6A -6kA

Mã:: BKN1P6A

Aptomat – 1P – 6A -6kA

Thương hiệu: LS

74,000
Có sẵn
6 Aptomat – 1P -100A -10kA

Mã:: BKH1P100A

Aptomat – 1P -100A -10kA

Thương hiệu: LS

214,000
Có sẵn
7 Aptomat – 1P -125A -10kA

Mã:: BKH1P125A

Aptomat – 1P -125A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
8 Aptomat – 1P -63A -10kA

Mã:: BKNB1P63A

Aptomat – 1P -63A -10kA

Thương hiệu: LS

133,000
Có sẵn
9 Aptomat – 1P -63A-6kA

Mã:: BKN1P63A

Aptomat – 1P -63A-6kA

Thương hiệu: LS

78,000
Có sẵn
10 Aptomat – 1P -80A -10kA

Mã:: BKH1P80A

Aptomat – 1P -80A -10kA

Thương hiệu: LS

214,000
Có sẵn
11 Aptomat – 1P- 50A -10kA

Mã:: BKNB1P50A

Aptomat – 1P- 50A -10kA

Thương hiệu: LS

133,000
Có sẵn
12 Aptomat – 1P- 50A-6kA

Mã:: BKN1P50A

Aptomat – 1P- 50A-6kA

Thương hiệu: LS

78,000
Có sẵn
13 Aptomat – 2P – 10A -10kA

Mã:: BKNB2P10A

Aptomat – 2P – 10A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
14 Aptomat – 2P – 10A-6kA

Mã:: BKN2P10A

Aptomat – 2P – 10A-6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
15 Aptomat – 2P – 16A -10kA

Mã:: BKNB2P16A

Aptomat – 2P – 16A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
16 Aptomat – 2P – 16A-6kA

Mã:: BKN2P16A

Aptomat – 2P – 16A-6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
17 Aptomat – 2P – 20A -10kA

Mã:: BKNB2P20A

Aptomat – 2P – 20A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
18 Aptomat – 2P – 20A-6kA

Mã:: BKN2P20A

Aptomat – 2P – 20A-6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
19 Aptomat – 2P – 25A -10kA

Mã:: BKNB2P25A

Aptomat – 2P – 25A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
20 Aptomat – 2P – 25A-6kA

Mã:: BKN2P25A

Aptomat – 2P – 25A-6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
21 Aptomat – 2P – 32A -10kA

Mã:: BKNB2P32A

Aptomat – 2P – 32A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
22 Aptomat – 2P – 32A-6kA

Mã:: BKN2P32A

Aptomat – 2P – 32A-6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
23 Aptomat – 2P – 40A -10kA

Mã:: BKNB2P40A

Aptomat – 2P – 40A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
24 Aptomat – 2P – 40A-6kA

Mã:: BKN2P40A

Aptomat – 2P – 40A-6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
25 Aptomat – 2P – 6A -10kA

Mã:: BKNB2P6A

Aptomat – 2P – 6A -10kA

Thương hiệu: LS

245,000
Có sẵn
26 Aptomat – 2P – 6A -6kA

Mã:: BKN2P6A

Aptomat – 2P – 6A -6kA

Thương hiệu: LS

162,000
Có sẵn
27 Aptomat – 2P -100A -10kA

Mã:: BKH2P100A

Aptomat – 2P -100A -10kA

Thương hiệu: LS

463,000
Có sẵn
28 Aptomat – 2P -125A -10kA

Mã:: BKH2P125A

Aptomat – 2P -125A -10kA

Thương hiệu: LS

520,000
Có sẵn
29 Aptomat – 2P -63A -10kA

Mã:: BKNB2P63A

Aptomat – 2P -63A -10kA

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
30 Aptomat – 2P -63A-6kA

Mã:: BKN2P63A

Aptomat – 2P -63A-6kA

Thương hiệu: LS

167,000
Có sẵn
31 Aptomat – 2P -80A -10kA

Mã:: BKH2P80A

Aptomat – 2P -80A -10kA

Thương hiệu: LS

463,000
Có sẵn
32 Aptomat – 2P- 50A -10kA

Mã:: BKNB2P50A

Aptomat – 2P- 50A -10kA

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
33 Aptomat – 2P- 50A-6kA

Mã:: BKN2P50A

Aptomat – 2P- 50A-6kA

Thương hiệu: LS

167,000
Có sẵn
34 Aptomat – 3P – 10A -10kA

Mã:: BKNB3P10A

Aptomat – 3P – 10A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
35 Aptomat – 3P – 10A-6kA

Mã:: BKN3P10A

Aptomat – 3P – 10A-6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
36 Aptomat – 3P – 16A -10kA

Mã:: BKNB3P16A

Aptomat – 3P – 16A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
37 Aptomat – 3P – 16A-6kA

Mã:: BKN3P16A

Aptomat – 3P – 16A-6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
38 Aptomat – 3P – 20A -10kA

Mã:: BKNB3P20A

Aptomat – 3P – 20A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
39 Aptomat – 3P – 20A-6kA

Mã:: BKN3P20A

Aptomat – 3P – 20A-6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
40 Aptomat – 3P – 25A -10kA

Mã:: BKNB3P25A

Aptomat – 3P – 25A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
41 Aptomat – 3P – 25A-6kA

Mã:: BKN3P25A

Aptomat – 3P – 25A-6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
42 Aptomat – 3P – 32A -10kA

Mã:: BKNB3P32A

Aptomat – 3P – 32A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
43 Aptomat – 3P – 32A-6kA

Mã:: BKN3P32A

Aptomat – 3P – 32A-6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
44 Aptomat – 3P – 40A -10kA

Mã:: BKNB3P40A

Aptomat – 3P – 40A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
45 Aptomat – 3P – 40A-6kA

Mã:: BKN3P40A

Aptomat – 3P – 40A-6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
46 Aptomat – 3P – 6A -10kA

Mã:: BKNB3P6A

Aptomat – 3P – 6A -10kA

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
47 Aptomat – 3P – 6A -6kA

Mã:: BKN3P6A

Aptomat – 3P – 6A -6kA

Thương hiệu: LS

255,000
Có sẵn
48 Aptomat – 3P -100A -10kA

Mã:: BKH3P100A

Aptomat – 3P -100A -10kA

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn