Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat chống rò điện -100A -30mA -18kA

Mã:: EBN103100A

Aptomat chống rò điện -100A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
2 Aptomat chống rò điện -125A -30mA -26kA

Mã:: EBN203125A

Aptomat chống rò điện -125A -30mA -26kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
3 Aptomat chống rò điện -150A -30mA -26kA

Mã:: EBN203150A

Aptomat chống rò điện -150A -30mA -26kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
4 Aptomat chống rò điện -15A -30mA -14kA

Mã:: EBN5315A

Aptomat chống rò điện -15A -30mA -14kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
5 Aptomat chống rò điện -175A -30mA -26kA

Mã:: EBN203175A

Aptomat chống rò điện -175A -30mA -26kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
6 Aptomat chống rò điện -200A -30mA -26kA

Mã:: EBN203200A

Aptomat chống rò điện -200A -30mA -26kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
7 Aptomat chống rò điện -20A -30mA -14kA

Mã:: EBN5320A

Aptomat chống rò điện -20A -30mA -14kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
8 Aptomat chống rò điện -225A -30mA -26kA

Mã:: EBN203225A

Aptomat chống rò điện -225A -30mA -26kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
9 Aptomat chống rò điện -250A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN403250A

Aptomat chống rò điện -250A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
10 Aptomat chống rò điện -250A -30mA -26kA

Mã:: EBN203250A

Aptomat chống rò điện -250A -30mA -26kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
11 Aptomat chống rò điện -300A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN403300A

Aptomat chống rò điện -300A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
12 Aptomat chống rò điện -30A -30mA -14kA

Mã:: EBN5330A

Aptomat chống rò điện -30A -30mA -14kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
13 Aptomat chống rò điện -350A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN403350A

Aptomat chống rò điện -350A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
14 Aptomat chống rò điện -400A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN403400A

Aptomat chống rò điện -400A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
15 Aptomat chống rò điện -40A -30mA -14kA

Mã:: EBN5340A

Aptomat chống rò điện -40A -30mA -14kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
16 Aptomat chống rò điện -500A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN803500A

Aptomat chống rò điện -500A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
17 Aptomat chống rò điện -50A -30mA -14kA

Mã:: EBN5350A

Aptomat chống rò điện -50A -30mA -14kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
18 Aptomat chống rò điện -60A -30mA -18kA

Mã:: EBN10360A

Aptomat chống rò điện -60A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
19 Aptomat chống rò điện -630A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN803630A

Aptomat chống rò điện -630A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
20 Aptomat chống rò điện -75A -30mA -18kA

Mã:: EBN10375A

Aptomat chống rò điện -75A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
21 Aptomat chống rò điện -800A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN803800A

Aptomat chống rò điện -800A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
22 Aptomat chống rò điện 1P – 100A -30mA

Mã:: RKNB1PN100A

Aptomat chống rò điện 1P – 100A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
23 Aptomat chống rò điện 1P – 25A -30mA

Mã:: RKNB1PN25A

Aptomat chống rò điện 1P – 25A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
24 Aptomat chống rò điện 1P – 32A -30mA

Mã:: RKNB1PN32A

Aptomat chống rò điện 1P – 32A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
25 Aptomat chống rò điện 1P – 40A -30mA

Mã:: RKNB1PN40A

Aptomat chống rò điện 1P – 40A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
26 Aptomat chống rò điện 1P – 63A -30mA

Mã:: RKNB1PN63A

Aptomat chống rò điện 1P – 63A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
27 Aptomat chống rò điện 1P – 80A -30mA

Mã:: RKNB1PN80A

Aptomat chống rò điện 1P – 80A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
28 Aptomat chống rò điện 1P -10A -30mA -10kA

Mã:: RKS1PN10A

Aptomat chống rò điện 1P -10A -30mA -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
29 Aptomat chống rò điện 1P -16A -30mA -10kA

Mã:: RKS1PN16A

Aptomat chống rò điện 1P -16A -30mA -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
30 Aptomat chống rò điện 1P -20A -30mA -10kA

Mã:: RKS1PN20A

Aptomat chống rò điện 1P -20A -30mA -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
31 Aptomat chống rò điện 1P -20A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN20A

Aptomat chống rò điện 1P -20A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
32 Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA

Mã:: RKN1PN25A

Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
33 Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA -10kA

Mã:: RKS1PN25A

Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
34 Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN25A

Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
35 Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA

Mã:: RKN1PN32A

Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
36 Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA -10kA

Mã:: RKS1PN32A

Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
37 Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN32A

Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
38 Aptomat chống rò điện 1P -3A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN3A

Aptomat chống rò điện 1P -3A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
39 Aptomat chống rò điện 1P -40A -30mA

Mã:: RKN1PN40A

Aptomat chống rò điện 1P -40A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
40 Aptomat chống rò điện 1P -63A -30mA

Mã:: RKN1PN63A

Aptomat chống rò điện 1P -63A -30mA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
41 Aptomat chống rò điện 1P -6A -30mA -10kA

Mã:: RKS1PN6A

Aptomat chống rò điện 1P -6A -30mA -10kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
42 Aptomat chống rò điện 2P -100A -30mA -35kA

Mã:: EBN102100A

Aptomat chống rò điện 2P -100A -30mA -35kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
43 Aptomat chống rò điện 2P -100A -30mA -5kA

Mã:: EBE102100A

Aptomat chống rò điện 2P -100A -30mA -5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
44 Aptomat chống rò điện 2P -125A -30mA -65kA

Mã:: EBN202125A

Aptomat chống rò điện 2P -125A -30mA -65kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
45 Aptomat chống rò điện 2P -150A -30mA -65kA

Mã:: EBN202150A

Aptomat chống rò điện 2P -150A -30mA -65kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
46 Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -1.5kA

Mã:: 32GRC15A

Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -1.5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
47 Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -2.5kA

Mã:: 32GRHD15A

Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -2.5kA

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn
48 Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -2.5kA(loại to)

Mã:: 32KGRD15A

Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -2.5kA(loại to)

Thương hiệu: LS

Liên hệ Có sẵn