Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400+1×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400+1×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,857,932
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

299,530
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×50+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×50+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

352,429
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×50+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×50+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

371,833
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×6(3×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x6-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×6(3×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

56,826
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x6+1x4-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

64,680
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

418,110
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×70+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×70+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

488,642
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×70+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×70+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

512,974
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

58,674
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×95+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×95+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

685,223
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×95+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×95+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

725,109
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

759,528
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

102,410
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

989,450
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,182,720
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

147,609
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,465,618
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,909,138
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

217,602
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,383,843
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

290,983
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x4-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

53,900
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

3,027,563
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

393,778
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x6-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

68,761
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

564,256
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD4x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-4×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

770,539
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

112,497
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

149,611
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

201,355
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CXV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x1.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

4,443
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CXV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x1.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

3,434
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CXV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

21,175
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CXV-120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

232,232
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CXV-150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

277,123
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CXV-16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

31,724
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CXV-185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

345,114
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CXV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

6,653
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CXV-240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

451,374
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CXV-25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

49,126
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CXV-2×1.(2×7/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x1.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×1.(2×7/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

9,671
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CXV-2×1.5(2×7/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x1.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×1.5(2×7/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

11,943
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CXV-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

48,741
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CXV-2×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

486,409
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CXV-2×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

577,346
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CXV-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

72,919
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CXV-2×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

717,486
Có sẵn