Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-16

Mã:: CV-C16

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-16

Thương hiệu: Cadivi

197,659
Có sẵn
2 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-185

Mã:: CV-C185

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-185

Thương hiệu: Cadivi

198,352
Có sẵn
3 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-240

Mã:: CV-C240

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-240

Thương hiệu: Cadivi

197,967
Có sẵn
4 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-25

Mã:: CV-C25

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-25

Thương hiệu: Cadivi

196,735
Có sẵn
5 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-300

Mã:: CV-C300

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-300

Thương hiệu: Cadivi

197,890
Có sẵn
6 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-35

Mã:: CV-C35

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-35

Thương hiệu: Cadivi

197,274
Có sẵn
7 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-400

Mã:: CV-C400

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-400

Thương hiệu: Cadivi

197,967
Có sẵn
8 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-50

Mã:: CV-C50

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-50

Thương hiệu: Cadivi

200,970
Có sẵn
9 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-70

Mã:: CV-C70

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-70

Thương hiệu: Cadivi

198,583
Có sẵn
10 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-95

Mã:: CV-C95

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-95

Thương hiệu: Cadivi

197,736
Có sẵn
11 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-10-(7/1.35)-0.6/1kV (TCVN 5935-1:2013)

Mã:: CV-AV10-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-10-(7/1.35)-0.6/1kV (TCVN 5935-1:2013)

Thương hiệu: Cadivi

3,688
Có sẵn
12 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-120-0.6/1kV

Mã:: CV-AV120-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

28,490
Có sẵn
13 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-150-0.6/1kV

Mã:: CV-AV150-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

36,652
Có sẵn
14 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-16-0.6/1kV

Mã:: CV-AV16-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

4,982
Có sẵn
15 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-185-0.6/1kV

Mã:: CV-AV185-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

44,891
Có sẵn
16 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-240-0.6/1kV

Mã:: CV-AV240-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

56,826
Có sẵn
17 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-25-0.6/1kV

Mã:: CV-AV25-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

7,007
Có sẵn
18 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-300-0.6/1kV

Mã:: CV-AV300-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

71,148
Có sẵn
19 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-35-0.6/1kV

Mã:: CV-AV35-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

9,140
Có sẵn
20 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-400-0.6/1kV

Mã:: CV-AV400-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

89,936
Có sẵn
21 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-50-0.6/1kV

Mã:: CV-AV50-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

12,790
Có sẵn
22 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-500-0.6/1kV

Mã:: CV-AV500-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-500-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

113,344
Có sẵn
23 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-70-0.6/1kV

Mã:: CV-AV70-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

17,248
Có sẵn
24 Cadivi Dây nhôm điện lực AV-95-0.6/1kV

Mã:: CV-AV95-1kV

Cadivi Dây nhôm điện lực AV-95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

23,485
Có sẵn
25 Cadivi Dây nhôm đơn cứng VA-7(F3.00)-0.6/1KV

Mã:: CV-VA7-1kV

Cadivi Dây nhôm đơn cứng VA-7(F3.00)-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadivi

2,341
Có sẵn
26 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-120

Mã:: CV-A120

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-120

Thương hiệu: Cadivi

72,072
Có sẵn
27 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-150

Mã:: CV-A150

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-150

Thương hiệu: Cadivi

71,302
Có sẵn
28 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-185

Mã:: CV-A185

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-185

Thương hiệu: Cadivi

73,381
Có sẵn
29 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-240

Mã:: CV-A240

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-240

Thương hiệu: Cadivi

71,071
Có sẵn
30 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-50

Mã:: CV-A50

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-50

Thương hiệu: Cadivi

70,532
Có sẵn
31 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-70

Mã:: CV-A70

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-70

Thương hiệu: Cadivi

76,153
Có sẵn
32 Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-95

Mã:: CV-A95

Cadivi Dây nhôm trần xoắn A-95

Thương hiệu: Cadivi

73,304
Có sẵn
33 Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 35

Mã:: CV-GSW35

Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 35

Thương hiệu: Cadivi

37,576
Có sẵn
34 Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 50

Mã:: CV-GSW50

Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 50

Thương hiệu: Cadivi

47,355
Có sẵn
35 Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 70

Mã:: CV-GSW70

Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 70

Thương hiệu: Cadivi

42,889
Có sẵn
36 Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 95

Mã:: CV-GSW95

Cadivi dây thép trần xoắn GSW – 95

Thương hiệu: Cadivi

43,043
Có sẵn
37 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x120-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

201,201
Có sẵn
38 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x150-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

252,945
Có sẵn
39 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x16-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

42,196
Có sẵn
40 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x185-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

297,528
Có sẵn
41 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×240 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x240-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

371,679
Có sẵn
42 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x25-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

58,905
Có sẵn
43 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×300 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x300-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×300 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

451,143
Có sẵn
44 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x35-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

70,455
Có sẵn
45 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×400 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x400-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×400 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

563,332
Có sẵn
46 Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD4x50-1kV

Cáp điều khiển Cadivi AXV/DSTA-4×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

91,938
Có sẵn
47 Dây điện Cadivi 1.5

Mã:: CV-VCm1x1.5-0.75kV

Dây điện Cadivi 1.5

Thương hiệu: Cadivi

3,157
Có sẵn
48 Dây điện Cadivi 2.5 VCm-2.5(1×50/0.25)-450/750-(CTVN6610-3:2000).

Mã:: CV-VCm1x2.5-0.75kV

Dây điện Cadivi 2.5 VCm-2.5(1×50/0.25)-450/750-(CTVN6610-3:2000).

Thương hiệu: Cadivi

5,051
Có sẵn