Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
2 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
3 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
4 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
5 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
6 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
7 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
8 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
9 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
10 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
11 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
12 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
13 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
14 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
15 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
16 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
17 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
18 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
19 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
20 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
21 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
22 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
23 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
24 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
25 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
26 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
27 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
28 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
29 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
30 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
31 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
32 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
33 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
34 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
35 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
36 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
37 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
38 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
39 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
40 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
41 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
42 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
43 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
44 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
45 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
46 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
47 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
48 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn