Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

568,953
Có sẵn
2 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

106,414
Có sẵn
3 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

696,619
Có sẵn
4 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

129,283
Có sẵn
5 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

870,254
Có sẵn
6 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

160,314
Có sẵn
7 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,090,012
Có sẵn
8 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

205,513
Có sẵn
9 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

262,339
Có sẵn
10 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

352,814
Có sẵn
11 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

436,051
Có sẵn
12 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

493,416
Có sẵn
13 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

628,012
Có sẵn
14 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

132,440
Có sẵn
15 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

747,670
Có sẵn
16 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

158,466
Có sẵn
17 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

926,772
Có sẵn
18 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

190,344
Có sẵn
19 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,151,766
Có sẵn
20 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

239,855
Có sẵn
21 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

298,452
Có sẵn
22 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

362,670
Có sẵn
23 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

445,830
Có sẵn
24 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

503,580
Có sẵn
25 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

639,870
Có sẵn
26 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

135,289
Có sẵn
27 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

771,540
Có sẵn
28 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

161,854
Có sẵn
29 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

951,489
Có sẵn
30 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

191,961
Có sẵn
31 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,177,253
Có sẵn
32 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

249,403
Có sẵn
33 Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSA95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

308,231
Có sẵn
34 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

983,136
Có sẵn
35 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,172,787
Có sẵn
36 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,408,407
Có sẵn
37 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,771,462
Có sẵn
38 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

340,417
Có sẵn
39 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,159,927
Có sẵn
40 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

409,332
Có sẵn
41 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,693,537
Có sẵn
42 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

497,497
Có sẵn
43 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

646,261
Có sẵn
44 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSE95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE-3×95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

822,129
Có sẵn
45 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,071,532
Có sẵn
46 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,331,638
Có sẵn
47 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,512,280
Có sẵn
48 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,954,183
Có sẵn