Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×70- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x70-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×70- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

56,364
Có sẵn
2 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×95- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x95-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×95- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

75,229
Có sẵn
3 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×120- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x120-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×120- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

124,740
Có sẵn
4 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×150- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x150-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×150- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

150,458
Có sẵn
5 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×16- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x16-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×16- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

23,408
Có sẵn
6 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×25- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x25-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×25- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

31,339
Có sẵn
7 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×35- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x35-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×35- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

40,194
Có sẵn
8 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×50- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x50-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×50- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

54,516
Có sẵn
9 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×70- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x70-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×70- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

74,690
Có sẵn
10 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×95- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC4x95-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-4×95- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

98,483
Có sẵn
11 Cadivi Cáp trung thế CX1V-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

278,355
Có sẵn
12 Cadivi Cáp trung thế CX1V-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

334,873
Có sẵn
13 Cadivi Cáp trung thế CX1V-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

412,104
Có sẵn
14 Cadivi Cáp trung thế CX1V-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

531,300
Có sẵn
15 Cadivi Cáp trung thế CX1V-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

76,692
Có sẵn
16 Cadivi Cáp trung thế CX1V-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

658,196
Có sẵn
17 Cadivi Cáp trung thế CX1V-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

98,483
Có sẵn
18 Cadivi Cáp trung thế CX1V-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

830,753
Có sẵn
19 Cadivi Cáp trung thế CX1V-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

126,126
Có sẵn
20 Cadivi Cáp trung thế CX1V-500-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-500-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,035,342
Có sẵn
21 Cadivi Cáp trung thế CX1V-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

170,863
Có sẵn
22 Cadivi Cáp trung thế CX1V-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1V95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

225,918
Có sẵn
23 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

278,971
Có sẵn
24 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

335,874
Có sẵn
25 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

413,105
Có sẵn
26 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

532,840
Có sẵn
27 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

76,846
Có sẵn
28 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

659,967
Có sẵn
29 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

98,637
Có sẵn
30 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

832,678
Có sẵn
31 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

126,588
Có sẵn
32 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

171,325
Có sẵn
33 Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CX1VW95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CX1V/WBC-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

226,457
Có sẵn
34 Cadivi Cáp trung thế CXV-120-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-120-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

270,039
Có sẵn
35 Cadivi Cáp trung thế CXV-150-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-150-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

325,710
Có sẵn
36 Cadivi Cáp trung thế CXV-185-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-185-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

401,940
Có sẵn
37 Cadivi Cáp trung thế CXV-240-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-240-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

519,981
Có sẵn
38 Cadivi Cáp trung thế CXV-25-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-25-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

70,378
Có sẵn
39 Cadivi Cáp trung thế CXV-300-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-300-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

646,030
Có sẵn
40 Cadivi Cáp trung thế CXV-35-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-35-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

91,245
Có sẵn
41 Cadivi Cáp trung thế CXV-400-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-400-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

816,585
Có sẵn
42 Cadivi Cáp trung thế CXV-50-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-50-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

118,888
Có sẵn
43 Cadivi Cáp trung thế CXV-500-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV500-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-500-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

1,019,557
Có sẵn
44 Cadivi Cáp trung thế CXV-70-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-70-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

162,316
Có sẵn
45 Cadivi Cáp trung thế CXV-95-12/20(24)kV

Mã:: CV-CXV95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV-95-12/20(24)kV

Thương hiệu: Cadivi

217,602
Có sẵn
46 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

314,391
Có sẵn
47 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

374,451
Có sẵn
48 Cadivi Cáp trung thế CXV/S-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVS185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/S-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

450,450
Có sẵn