Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-95/16-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV95/16-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-95/16-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

62,909
Có sẵn
2 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

71,533
Có sẵn
3 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

81,851
Có sẵn
4 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

90,706
Có sẵn
5 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

108,801
Có sẵn
6 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V25-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

34,342
Có sẵn
7 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

128,744
Có sẵn
8 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V35-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

37,268
Có sẵn
9 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

148,071
Có sẵn
10 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

43,890
Có sẵn
11 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

52,129
Có sẵn
12 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1V95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

62,293
Có sẵn
13 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

75,075
Có sẵn
14 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

84,392
Có sẵn
15 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

97,867
Có sẵn
16 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

117,117
Có sẵn
17 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-25-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW25-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

34,034
Có sẵn
18 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

138,754
Có sẵn
19 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-35-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW35-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

39,347
Có sẵn
20 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

167,783
Có sẵn
21 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

46,354
Có sẵn
22 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

55,209
Có sẵn
23 Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-AX1VW95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AX1V/WBC-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

65,219
Có sẵn
24 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-120 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-120 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

110,572
Có sẵn
25 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-150 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-150 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

124,432
Có sẵn
26 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-185 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-185 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

137,830
Có sẵn
27 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-240 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-240 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

157,927
Có sẵn
28 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-25 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS25-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-25 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

65,065
Có sẵn
29 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-300 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-300 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

181,335
Có sẵn
30 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-35 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS35-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-35 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

70,455
Có sẵn
31 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

211,365
Có sẵn
32 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-50 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-50 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

78,155
Có sẵn
33 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-70 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-70 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

88,088
Có sẵn
34 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-95 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVS95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-95 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

100,331
Có sẵn
35 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-120 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-120 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

149,072
Có sẵn
36 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-150 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-150 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

164,318
Có sẵn
37 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-185 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-185 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

180,565
Có sẵn
38 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-240 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-240 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

203,126
Có sẵn
39 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-300 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-300 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

230,076
Có sẵn
40 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-400 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-400 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

264,957
Có sẵn
41 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-50 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-50 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

143,300
Có sẵn
42 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-70 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-70 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

159,400
Có sẵn
43 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-95 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSD95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S-DATA-95 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

177,500
Có sẵn
44 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

161,546
Có sẵn
45 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

181,104
Có sẵn
46 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

193,809
Có sẵn
47 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

219,219
Có sẵn
48 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

260,337
Có sẵn