Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×4(3×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×4(3×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

37,961
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×6(3×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS3x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-3×6(3×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

50,358
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×0.5(4×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×0.5(4×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,207
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×0.75(4×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×0.75(4×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

16,555
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×01.5(4×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×01.5(4×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

24,486
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×1(4×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×1(4×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

20,174
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×10(4×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×10(4×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

95,403
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

142,681
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×2.5(4×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×2.5(4×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

32,956
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×4(4×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×4(4×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

46,970
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×6(4×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS4x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-4×6(4×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

62,524
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×0.5(5×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×0.5(5×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

15,939
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×0.75(5×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×0.75(5×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

18,711
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×01.5(5×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×01.5(5×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

28,490
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×1(5×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×1(5×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

23,100
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×10(5×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×10(5×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

116,347
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

174,328
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×2.5(5×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×2.5(5×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

38,808
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×4(5×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×4(5×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

55,902
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×6(5×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS5x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-5×6(5×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

75,383
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×0.5(7×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×0.5(7×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

19,250
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×01.5(7×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×01.5(7×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

36,036
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×1(7×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×1(7×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

28,875
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×10(7×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×10(7×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

157,234
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

238,238
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×2.5(7×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×2.5(7×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

50,127
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×4(7×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×4(7×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

72,611
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×6(7×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-7×6(7×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

100,639
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×0.5(8×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×0.5(8×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

22,407
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×0.75(8×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×0.75(8×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

26,565
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×01.5(8×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×01.5(8×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

41,503
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×1(8×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×1(8×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

33,341
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×10(8×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×10(8×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

180,257
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×2.5(8×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×2.5(8×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

57,596
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×4(8×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×4(8×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

83,006
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×6(8×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS8x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-8×6(8×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

115,500
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SV-7×0.75(7×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS7x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SV-7×0.75(7×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

22,869
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điều khiển DVVSC-2×2.5(2×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS2x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVVSC-2×2.5(2×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

21,329
Có sẵn
39 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-120/19-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV120/19-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-120/19-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

74,382
Có sẵn
40 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-150/19-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV150/19-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-150/19-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

82,852
Có sẵn
41 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-185/24-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV185/24-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-185/24-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

96,481
Có sẵn
42 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-185/29-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV185/29-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-185/29-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

96,404
Có sẵn
43 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-240/32-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV240/32-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-240/32-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

116,809
Có sẵn
44 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-25/4.2-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV25/4.2-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-25/4.2-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

32,340
Có sẵn
45 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-300/39-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV300/39-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-300/39-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

137,753
Có sẵn
46 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-35/6.2-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV35/6.2-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-35/6.2-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

38,962
Có sẵn
47 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-50/8-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV50/8-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-50/8-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

44,352
Có sẵn
48 Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-70/11-12/20(24) kV

Mã:: CV-ASXV70/11-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AsXV-70/11-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

50,743
Có sẵn