Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

163,240
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×2.5(5×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×2.5(5×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

30,415
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×4(5×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×4(5×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

46,662
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×6(5×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×6(5×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

66,374
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×0.5(7×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×0.5(7×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

12,051
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×0.75(7×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×0.75(7×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

15,477
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×01.5(7×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×01.5(7×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

27,566
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×1(7×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×1(7×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

19,404
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×10(7×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×10(7×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

146,223
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

225,302
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×2.5(7×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×2.5(7×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

41,118
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×4(7×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×4(7×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

63,602
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×6(7×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV7x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-7×6(7×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

9,086
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×0.5(8×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×0.5(8×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,322
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×0.75(8×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×0.75(8×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

18,172
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×01.5(8×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×01.5(8×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

31,955
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×1(8×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×1(8×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

24,178
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×10(8×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×10(8×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

168,399
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×2.5(8×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×2.5(8×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

47,586
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×4(8×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×4(8×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

73,304
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×6(8×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV8x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-8×6(8×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

104,874
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×0.5(10×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×0.5(10×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

26,411
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×0.75(10×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×0.75(10×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

31,570
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×01.5(10×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×01.5(10×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

50,281
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×1(10×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×1(10×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

40,040
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×10(10×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×10(10×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

224,686
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×2.5(10×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×2.5(10×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

70,378
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×4(10×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×4(10×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

102,641
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×6(10×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS10x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-10×6(10×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

143,297
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×0.5(12×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×0.5(12×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,260
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×0.75(12×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×0.75(12×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

35,343
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×01.5(12×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×01.5(12×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

55,363
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×1(12×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×1(12×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

45,276
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×10(12×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×10(12×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

265,111
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×2.5(12×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×2.5(12×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

79,541
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×4(12×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×4(12×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

120,120
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×6(12×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS12x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-12×6(12×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

168,553
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×0.5(14×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×0.5(14×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

32,417
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×0.75(14×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×0.75(14×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

39,501
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×01.5(14×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×01.5(14×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

65,373
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×1(14×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×1(14×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

51,282
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×10(14×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×10(14×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

306,691
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×2.5(14×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×2.5(14×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

91,861
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×4(14×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×4(14×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

138,061
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×6(14×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS14x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-14×6(14×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

194,194
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×0.5(16×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×0.5(16×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

33,726
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×0.75(16×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×0.75(16×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

41,811
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×01.5(16×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVVS16x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV/SC-16×01.5(16×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

69,993
Có sẵn