Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×2.5(24×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV24x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×2.5(24×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

136,444
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×0.5(27×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV27x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×0.5(27×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

40,348
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×0.75(27×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV27x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×0.75(27×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

53,515
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×1.5(27×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV27x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×1.5(27×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

99,792
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×1(27×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV27x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×1(27×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

73,458
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×2.5(27×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV27x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-27×2.5(27×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

152,383
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×0.5(2×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×0.5(2×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

6,191
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×0.75(2×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×0.75(2×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

7,323
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×1.0(2×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×1.0(2×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

8,709
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×1.5(2×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×1.5(2×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

10,865
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×10(2×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×10(2×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

45,507
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

69,146
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×2.5(2×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×2.5(2×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,060
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×4(2×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×4(2×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

20,944
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×6(2×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV2x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-2×6(2×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,106
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×0.5(30×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV30x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×0.5(30×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

44,352
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×0.75(30×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV30x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×0.75(30×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

58,905
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×1.5(30×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV30x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×1.5(30×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

110,187
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×1(30×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV30x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×1(30×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

81,312
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×2.5(30×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV30x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-30×2.5(30×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

168,553
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×0.5(37×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV37x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×0.5(37×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

53,823
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×0.75(37×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV37x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×0.75(37×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

71,379
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×1.5(37×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV37x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×1.5(37×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

134,827
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×1(37×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV37x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×1(37×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

98,945
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×2.5(37×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV37x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-37×2.5(37×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

206,591
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×0.5(3×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×0.5(3×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

7,638
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×0.75(3×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×0.75(3×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

8,847
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×01.5(3×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×01.5(3×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,276
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×1(3×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×1(3×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

11,365
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×10(3×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×10(3×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

65,219
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

99,638
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×2.5(3×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×2.5(3×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

19,327
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×4(3×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×4(3×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,260
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×6(3×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV3x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-3×6(3×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

41,272
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×0.5(4×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×0.5(4×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

8,840
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×0.75(4×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×0.75(4×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

10,903
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×01.5(4×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×01.5(4×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

17,017
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×1(4×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×1(4×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

13,945
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×10(4×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×10(4×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

8,585
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x16-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

131,747
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×2.5(4×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×2.5(4×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

24,948
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×4(4×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×4(4×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

38,192
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×6(4×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV4x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-4×6(4×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

54,054
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×0.5(5×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×0.5(5×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

10,002
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×0.75(5×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×0.75(5×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

12,659
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×01.5(5×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×01.5(5×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

20,559
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×1(5×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×1(5×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

16,478
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×10(5×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV5x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-5×10(5×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

106,183
Có sẵn