Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CXV-3×50+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×50+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

350,350
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CXV-3×6(3×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x6.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×6(3×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

43,582
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CXV-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x6+1x4-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

52,591
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CXV-3×70+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×70+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

466,543
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CXV-3×70+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×70+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

490,105
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CXV-3×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

549,241
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CXV-3×95+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×95+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

640,255
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CXV-3×95+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×95+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

678,909
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CXV-4(1×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x4.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4(1×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

9,471
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CXV-400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

720,797
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CXV-4×1.(4×7/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x1.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×1.(4×7/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

14,946
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CXV-4×1.5(4×7/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x1.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×1.5(4×7/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

19,173
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CXV-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

88,627
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CXV-4×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

945,714
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CXV-4×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,131,053
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CXV-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

133,518
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CXV-4×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,409,023
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CXV-4×2.5(4×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×2.5(4×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

27,258
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CXV-4×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,844,150
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CXV-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

208,824
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CXV-4×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,308,075
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CXV-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

282,821
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CXV-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x4.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

40,117
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CXV-4×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,941,939
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CXV-4×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

373,681
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CXV-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x6.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

56,364
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CXV-4×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-4×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

727,342
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CXV-50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

91,399
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CXV-500-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x500-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-500-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

921,921
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CXV-6(1×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x6.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-6(1×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

13,352
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CXV-630-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x630-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-630-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,189,111
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CXV-70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

129,591
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CXV-95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

178,101
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

258,335
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

306,537
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

377,454
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

487,641
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

67,298
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

59,521
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

528,682
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

625,548
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

84,084
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

773,311
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

999,922
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

123,200
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,249,402
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

162,239
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x4-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

33,495
Có sẵn