Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×50

Mã:: CS-CXVDV4x50-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×50

Thương hiệu: Cadisun

514,334
Có sẵn
2 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×70

Mã:: CS-CXVDV4x70-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×70

Thương hiệu: Cadisun

742,002
Có sẵn
3 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×95

Mã:: CS-CXVDV4x95-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×95

Thương hiệu: Cadisun

1,010,278
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm AXV 10

Mã:: CS-AXV10

Cadisun Cáp nhôm AXV 10

Thương hiệu: Cadisun

5,615
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm AXV 120

Mã:: CS-AXV120

Cadisun Cáp nhôm AXV 120

Thương hiệu: Cadisun

40,903
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm AXV 150

Mã:: CS-AXV150

Cadisun Cáp nhôm AXV 150

Thương hiệu: Cadisun

50,826
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm AXV 16

Mã:: CS-AXV16

Cadisun Cáp nhôm AXV 16

Thương hiệu: Cadisun

7,082
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm AXV 185

Mã:: CS-AXV185

Cadisun Cáp nhôm AXV 185

Thương hiệu: Cadisun

63,240
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm AXV 240

Mã:: CS-AXV240

Cadisun Cáp nhôm AXV 240

Thương hiệu: Cadisun

80,134
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm AXV 25

Mã:: CS-AXV25

Cadisun Cáp nhôm AXV 25

Thương hiệu: Cadisun

10,733
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm AXV 300

Mã:: CS-AXV300

Cadisun Cáp nhôm AXV 300

Thương hiệu: Cadisun

98,116
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm AXV 35

Mã:: CS-AXV35

Cadisun Cáp nhôm AXV 35

Thương hiệu: Cadisun

13,553
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm AXV 400

Mã:: CS-AXV400

Cadisun Cáp nhôm AXV 400

Thương hiệu: Cadisun

130,580
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×120

Mã:: CS-AXV4x120

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×120

Thương hiệu: Cadisun

179,145
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×150

Mã:: CS-AXV4x150

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×150

Thương hiệu: Cadisun

222,908
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×16

Mã:: CS-AXV4x16

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×16

Thương hiệu: Cadisun

31,153
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×185

Mã:: CS-AXV4x185

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×185

Thương hiệu: Cadisun

276,758
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×240

Mã:: CS-AXV4x240

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×240

Thương hiệu: Cadisun

346,729
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×25

Mã:: CS-AXV4x25

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×25

Thương hiệu: Cadisun

46,272
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×300

Mã:: CS-AXV4x300

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×300

Thương hiệu: Cadisun

427,131
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×35

Mã:: CS-AXV4x35

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×35

Thương hiệu: Cadisun

58,704
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×400 (37 sợi)

Mã:: CS-AXV4x400-37

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×400 (37 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

562,142
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×400 (61 sợi)

Mã:: CS-AXV4x400-61

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×400 (61 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

575,319
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×50 (19 sợi)

Mã:: CS-AXV4x50-19

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×50 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

80,171
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×50 (7 sợi)

Mã:: CS-AXV4x50-7

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×50 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

78,514
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×500

Mã:: CS-AXV4x500

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×500

Thương hiệu: Cadisun

699,954
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×70

Mã:: CS-AXV4x70

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×70

Thương hiệu: Cadisun

110,422
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm AXV 4×95

Mã:: CS-AXV4x95

Cadisun Cáp nhôm AXV 4×95

Thương hiệu: Cadisun

145,037
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm AXV 50 (19 sợi)

Mã:: CS-AXV50-19

Cadisun Cáp nhôm AXV 50 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

18,301
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm AXV 50 (7 sợi)

Mã:: CS-AXV50-7

Cadisun Cáp nhôm AXV 50 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

18,008
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm AXV 500

Mã:: CS-AXV500

Cadisun Cáp nhôm AXV 500

Thương hiệu: Cadisun

159,527
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm AXV 70 (19 sợi)

Mã:: CS-AXV70-19

Cadisun Cáp nhôm AXV 70 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

25,250
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm AXV 70 (7 sợi)

Mã:: CS-AXV70-7

Cadisun Cáp nhôm AXV 70 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

24,633
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm AXV 95 (19 sợi)

Mã:: CS-AXV95-19

Cadisun Cáp nhôm AXV 95 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

33,082
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm AXV 95 (7 sợi)

Mã:: CS-AXV95-7

Cadisun Cáp nhôm AXV 95 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

31,857
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 120

Mã:: CS-AV120

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 120

Thương hiệu: Cadisun

38,401
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 150

Mã:: CS-AV150

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 150

Thương hiệu: Cadisun

47,579
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 16

Mã:: CS-AV16

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 16

Thương hiệu: Cadisun

5,893
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 185

Mã:: CS-AV185

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 185

Thương hiệu: Cadisun

59,881
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 240

Mã:: CS-AV240

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 240

Thương hiệu: Cadisun

75,988
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 25

Mã:: CS-AV25

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 25

Thương hiệu: Cadisun

8,952
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 300

Mã:: CS-AV300

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 300

Thương hiệu: Cadisun

93,600
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 35

Mã:: CS-AV35

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 35

Thương hiệu: Cadisun

11,890
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 50 (19 sợi)

Mã:: CS-AV50-19

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 50 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

16,602
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 50 (7 sợi)

Mã:: CS-AV50-7

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 50 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

16,262
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 500

Mã:: CS-AV500

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 500

Thương hiệu: Cadisun

153,076
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 70

Mã:: CS-AV70

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 70

Thương hiệu: Cadisun

22,983
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm đơn AV 95

Mã:: CS-AV95

Cadisun Cáp nhôm đơn AV 95

Thương hiệu: Cadisun

30,936
Có sẵn