Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp điện DSTA 3×35

Mã:: CS-CXVDV3x35-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×35

Thương hiệu: Cadisun

285,683
Có sẵn
2 Cadisun Cáp điện DSTA 3×35+1×16

Mã:: CS-CXVDV3x35+1x16-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×35+1×16

Thương hiệu: Cadisun

326,744
Có sẵn
3 Cadisun Cáp điện DSTA 3×35+1×25

Mã:: CS-CXVDV3x35+1x25-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×35+1×25

Thương hiệu: Cadisun

350,691
Có sẵn
4 Cadisun Cáp điện DSTA 3×4

Mã:: CS-CXVDV3x4-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×4

Thương hiệu: Cadisun

46,731
Có sẵn
5 Cadisun Cáp điện DSTA 3×4+1×2.5

Mã:: CS-CXVDV3x4+1x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×4+1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

27,500
Có sẵn
6 Cadisun Cáp điện DSTA 3×400

Mã:: CS-CXVDV3x400-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×400

Thương hiệu: Cadisun

3,071,806
Có sẵn
7 Cadisun Cáp điện DSTA 3×50

Mã:: CS-CXVDV3x50-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×50

Thương hiệu: Cadisun

389,468
Có sẵn
8 Cadisun Cáp điện DSTA 3×50+1×25

Mã:: CS-CXVDV3x50+1x25-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×50+1×25

Thương hiệu: Cadisun

452,910
Có sẵn
9 Cadisun Cáp điện DSTA 3×50+1×35

Mã:: CS-CXVDV3x50+1x35-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×50+1×35

Thương hiệu: Cadisun

480,450
Có sẵn
10 Cadisun Cáp điện DSTA 3×6

Mã:: CS-CXVDV3x6-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×6

Thương hiệu: Cadisun

62,987
Có sẵn
11 Cadisun Cáp điện DSTA 3×6+1×4

Mã:: CS-CXVDV3x6+1x4-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×6+1×4

Thương hiệu: Cadisun

74,251
Có sẵn
12 Cadisun Cáp điện DSTA 3×70

Mã:: CS-CXVDV3x70-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×70

Thương hiệu: Cadisun

566,511
Có sẵn
13 Cadisun Cáp điện DSTA 3×70+1×35

Mã:: CS-CXVDV3x70+1x35-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×70+1×35

Thương hiệu: Cadisun

654,845
Có sẵn
14 Cadisun Cáp điện DSTA 3×70+1×50

Mã:: CS-CXVDV3x70+1x50-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×70+1×50

Thương hiệu: Cadisun

690,235
Có sẵn
15 Cadisun Cáp điện DSTA 3×95

Mã:: CS-CXVDV3x95-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×95

Thương hiệu: Cadisun

768,227
Có sẵn
16 Cadisun Cáp điện DSTA 3×95+1×50

Mã:: CS-CXVDV3x95+1x50-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×95+1×50

Thương hiệu: Cadisun

888,413
Có sẵn
17 Cadisun Cáp điện DSTA 3×95+1×70

Mã:: CS-CXVDV3x95+1x70-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×95+1×70

Thương hiệu: Cadisun

940,411
Có sẵn
18 Cadisun Cáp đồng trần C 1.5

Mã:: CS-C1.5

Cadisun Cáp đồng trần C 1.5

Thương hiệu: Cadisun

282,098
Có sẵn
19 Cadisun Cáp đồng trần C 2.5

Mã:: CS-C2.5

Cadisun Cáp đồng trần C 2.5

Thương hiệu: Cadisun

280,620
Có sẵn
20 Cadisun Cáp đồng trần C 4

Mã:: CS-C4

Cadisun Cáp đồng trần C 4

Thương hiệu: Cadisun

279,637
Có sẵn
21 Cadisun Cáp đồng trần C 6

Mã:: CS-C6

Cadisun Cáp đồng trần C 6

Thương hiệu: Cadisun

279,030
Có sẵn
22 Cadisun Cáp đồng trần CF 10

Mã:: CS-CF10

Cadisun Cáp đồng trần CF 10

Thương hiệu: Cadisun

277,978
Có sẵn
23 Cadisun Cáp đồng trần CF 120

Mã:: CS-CF120

Cadisun Cáp đồng trần CF 120

Thương hiệu: Cadisun

274,487
Có sẵn
24 Cadisun Cáp đồng trần CF 150

Mã:: CS-CF150

Cadisun Cáp đồng trần CF 150

Thương hiệu: Cadisun

274,201
Có sẵn
25 Cadisun Cáp đồng trần CF 16

Mã:: CS-CF16

Cadisun Cáp đồng trần CF 16

Thương hiệu: Cadisun

274,628
Có sẵn
26 Cadisun Cáp đồng trần CF 185

Mã:: CS-CF185

Cadisun Cáp đồng trần CF 185

Thương hiệu: Cadisun

274,192
Có sẵn
27 Cadisun Cáp đồng trần CF 240

Mã:: CS-CF240

Cadisun Cáp đồng trần CF 240

Thương hiệu: Cadisun

274,201
Có sẵn
28 Cadisun Cáp đồng trần CF 25

Mã:: CS-CF25

Cadisun Cáp đồng trần CF 25

Thương hiệu: Cadisun

274,564
Có sẵn
29 Cadisun Cáp đồng trần CF 300

Mã:: CS-CF300

Cadisun Cáp đồng trần CF 300

Thương hiệu: Cadisun

2,740,959
Có sẵn
30 Cadisun Cáp đồng trần CF 35

Mã:: CS-CF35

Cadisun Cáp đồng trần CF 35

Thương hiệu: Cadisun

274,284
Có sẵn
31 Cadisun Cáp đồng trần CF 400

Mã:: CS-CF400

Cadisun Cáp đồng trần CF 400

Thương hiệu: Cadisun

274,011
Có sẵn
32 Cadisun Cáp đồng trần CF 50

Mã:: CS-CF50

Cadisun Cáp đồng trần CF 50

Thương hiệu: Cadisun

276,241
Có sẵn
33 Cadisun Cáp đồng trần CF 500

Mã:: CS-CF500

Cadisun Cáp đồng trần CF 500

Thương hiệu: Cadisun

274,292
Có sẵn
34 Cadisun Cáp đồng trần CF 630

Mã:: CS-CF630

Cadisun Cáp đồng trần CF 630

Thương hiệu: Cadisun

274,081
Có sẵn
35 Cadisun Cáp đồng trần CF 800

Mã:: CS-CF800

Cadisun Cáp đồng trần CF 800

Thương hiệu: Cadisun

273,835
Có sẵn
36 Cadisun Cáp đồng trần CF 95

Mã:: CS-CF95

Cadisun Cáp đồng trần CF 95

Thương hiệu: Cadisun

274,535
Có sẵn
37 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×1.5

Mã:: CS-CXVDV4x1.5-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×1.5

Thương hiệu: Cadisun

31,115
Có sẵn
38 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×10

Mã:: CS-CXVDV4x10-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×10

Thương hiệu: Cadisun

121,035
Có sẵn
39 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×120

Mã:: CS-CXVDV4x120-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×120

Thương hiệu: Cadisun

1,258,127
Có sẵn
40 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×150

Mã:: CS-CXVDV4x150-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×150

Thương hiệu: Cadisun

1,559,162
Có sẵn
41 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×16

Mã:: CS-CXVDV4x16-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×16

Thương hiệu: Cadisun

1,819,636
Có sẵn
42 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×185

Mã:: CS-CXVDV4x185-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×185

Thương hiệu: Cadisun

1,945,180
Có sẵn
43 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×2.5

Mã:: CS-CXVDV4x2.5-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×2.5

Thương hiệu: Cadisun

42,689
Có sẵn
44 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×240

Mã:: CS-CXVDV4x240-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×240

Thương hiệu: Cadisun

2,522,508
Có sẵn
45 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×25

Mã:: CS-CXVDV4x25-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×25

Thương hiệu: Cadisun

273,324
Có sẵn
46 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×300

Mã:: CS-CXVDV4x300-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×300

Thương hiệu: Cadisun

3,141,169
Có sẵn
47 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×35

Mã:: CS-CXVDV4x35-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×35

Thương hiệu: Cadisun

376,217
Có sẵn
48 Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×400

Mã:: CS-CXVDV4x400-1kV

Cadisun Cáp ngầm DSTA 4×400

Thương hiệu: Cadisun

4,110,706
Có sẵn