Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-12kV

Mã:: CS-DSCT3x70-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

726,051
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x70-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

760,605
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-24kV

Mã:: CS-DSCT3x70-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

793,307
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-36kV

Mã:: CS-DSCT3x70-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

884,415
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x70-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

920,333
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x70-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

697,654
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-12kV

Mã:: CS-DSCT3x95-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

944,444
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x95-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

976,692
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-24kV

Mã:: CS-DSCT3x95-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,011,556
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-36kV

Mã:: CS-DSCT3x95-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,110,856
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x95-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,191,285
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x95-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

916,686
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×10-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x10-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

234,734
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-12kV

Mã:: CS-SCT3x120-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,217,777
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x120-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,256,204
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-24kV

Mã:: CS-SCT3x120-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,344,740
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-36kV

Mã:: CS-SCT3x120-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,463,126
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x120-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,507,181
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x120-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,185,915
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-12kV

Mã:: CS-SCT3x150-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,449,125
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x150-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,533,499
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-24kV

Mã:: CS-SCT3x150-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,584,619
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-36kV

Mã:: CS-SCT3x150-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,704,145
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x150-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,749,285
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x150-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,413,465
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×16-12kV

Mã:: CS-SCT3x16-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

315,068
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×16-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x16-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

290,249
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-12kV

Mã:: CS-SCT3x185-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,796,517
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x185-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,845,179
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-24kV

Mã:: CS-SCT3x185-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,892,668
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-36kV

Mã:: CS-SCT3x185-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,019,255
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x185-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,065,849
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x185-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,717,132
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-12kV

Mã:: CS-SCT3x240-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,270,315
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x240-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,316,278
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-24kV

Mã:: CS-SCT3x240-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,371,758
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-36kV

Mã:: CS-SCT3x240-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,507,479
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x240-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,558,381
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x240-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,231,587
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×25-12kV

Mã:: CS-SCT3x25-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

422,554
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×25-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x25-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

457,170
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×25-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x25-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

372,193
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-12kV

Mã:: CS-SCT3x300-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,766,356
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x300-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,813,552
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-24kV

Mã:: CS-SCT3x300-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,872,514
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-36kV

Mã:: CS-SCT3x300-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

3,011,519
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x300-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,064,974
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x300-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,736,890
Có sẵn