Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x630-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,768,336
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x630-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,781,681
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x630-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,794,732
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x630-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,829,759
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x630-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,841,089
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x630-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×630-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,766,499
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x70-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

249,000
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x70-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

255,197
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x70-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

262,902
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x70-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

282,398
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x70-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

289,243
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x70-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

244,124
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x800-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,212,499
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x800-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,224,450
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x800-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,241,293
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x800-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,276,106
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x800-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,289,283
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x800-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×800-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,207,693
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x95-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

317,003
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x95-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

324,289
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x95-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

332,210
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x95-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

352,206
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x95-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

361,773
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x95-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

311,842
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×1+B161:B1756-12kV

Mã:: CS-DACT1x240-12kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×1+B161:B1756-12kV

Thương hiệu: Cadisun

701,791
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×10-7.2kV

Mã:: CS-DACT1x10-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

73,032
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-12kV

Mã:: CS-DACT1x120-12kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

375,635
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-17.5kV

Mã:: CS-DACT1x120-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

386,076
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-DACT1x120-24kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

399,209
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-36kV

Mã:: CS-DACT1x120-36kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

428,251
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-DACT1x120-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

438,941
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-7.2kV

Mã:: CS-DACT1x120-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

367,276
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-12kV

Mã:: CS-DACT1x150-12kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

450,170
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-17.5kV

Mã:: CS-DACT1x150-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

462,707
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-DACT1x150-24kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

473,672
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-36kV

Mã:: CS-DACT1x150-36kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

504,420
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-DACT1x150-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

515,521
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-7.2kV

Mã:: CS-DACT1x150-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

441,060
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×16-12kV

Mã:: CS-DACT1x16-12kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

97,373
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×16-7.2kV

Mã:: CS-DACT1x16-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

90,546
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-12kV

Mã:: CS-DACT1x185-12kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

551,446
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-17.5kV

Mã:: CS-DACT1x185-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

561,429
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-DACT1x185-24kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

575,548
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-36kV

Mã:: CS-DACT1x185-36kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

605,610
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-DACT1x185-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

618,977
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-7.2kV

Mã:: CS-DACT1x185-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

540,278
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-17.5kV

Mã:: CS-DACT1x240-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

714,245
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-DACT1x240-24kV

Cadisun Cáp trung thế DATA/CTS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

727,843
Có sẵn