Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x240-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,007,880
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×25-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x25-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

309,970
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×25-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x25-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

333,655
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×25-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x25-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

291,145
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x300-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,518,788
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x300-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,552,320
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x300-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,593,584
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x300-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,698,328
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x300-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,734,939
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x300-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,494,475
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x35-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

386,598
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x35-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

411,601
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x35-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

437,228
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x35-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

369,114
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x400-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

3,215,917
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x400-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,252,094
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x400-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

3,295,728
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x400-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

3,406,765
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x400-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,445,068
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x400-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

3,201,216
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x50-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

496,412
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x50-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

522,177
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x50-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

549,471
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x50-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

617,864
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x50-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

645,426
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x50-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

477,342
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x70-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

657,423
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x70-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

684,040
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x70-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

711,903
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x70-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

786,513
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x70-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

815,130
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x70-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

636,643
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x95-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

870,197
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x95-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

895,426
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x95-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

925,041
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x95-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,005,226
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x95-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,034,945
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x95-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

846,179
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×10-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x10-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

92,730
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x120-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

380,665
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x120-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

387,178
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x120-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

395,441
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x120-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

418,399
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x120-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

426,259
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x120-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

374,527
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x150-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

475,809
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x150-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

483,525
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x150-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

492,962
Có sẵn