Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x630-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,676,442
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x630-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,712,188
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x630-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,727,119
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x630-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,648,109
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x70-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

211,999
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x70-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

218,999
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x70-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

226,814
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x70-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

248,178
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x70-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

255,684
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x70-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

206,169
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x800-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,091,605
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x800-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,105,034
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x800-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,123,503
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x800-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,159,924
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x800-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,174,451
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x800-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×800-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,089,389
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x95-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

280,355
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x95-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

288,091
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x95-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

297,023
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x95-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

318,713
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x95-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

328,017
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x95-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

274,817
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×10-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x10-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

162,814
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x120-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,063,614
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x120-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,091,192
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x120-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,122,437
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x120-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,211,488
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x120-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,239,552
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x120-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,039,222
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x150-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,283,419
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x150-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,313,310
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x150-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,347,057
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x150-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,438,352
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x150-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,469,265
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x150-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,258,502
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×16-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x16-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

229,868
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×16-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x16-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

213,830
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x185-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,580,738
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x185-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,611,933
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x185-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,647,223
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x185-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,740,306
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x185-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,776,970
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT3x185-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,554,511
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-12kV

Mã:: CS-CXVCT3x240-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,034,513
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x240-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,068,870
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-24kV

Mã:: CS-CXVCT3x240-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,110,655
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-36kV

Mã:: CS-CXVCT3x240-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,205,190
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT3x240-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 3×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,242,263
Có sẵn