Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-5.5

Mã:: CS-ASXE240/39-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-5.5

Thương hiệu: Cadisun

156,369
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-2.5

Mã:: CS-ASXE240/56-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-2.5

Thương hiệu: Cadisun

135,792
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-3.5

Mã:: CS-ASXE240/56-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-3.5

Thương hiệu: Cadisun

145,186
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-4.3

Mã:: CS-ASXE240/56-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-4.3

Thương hiệu: Cadisun

152,732
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-5.5

Mã:: CS-ASXE240/56-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/56-5.5

Thương hiệu: Cadisun

166,538
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-2.5

Mã:: CS-ASXE300/39-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-2.5

Thương hiệu: Cadisun

150,338
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-3.5

Mã:: CS-ASXE300/39-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-3.5

Thương hiệu: Cadisun

160,110
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-4.3

Mã:: CS-ASXE300/39-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-4.3

Thương hiệu: Cadisun

170,083
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-5.5

Mã:: CS-ASXE300/39-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/39-5.5

Thương hiệu: Cadisun

183,151
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-2.5

Mã:: CS-ASXE300/48-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-2.5

Thương hiệu: Cadisun

151,923
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-3.5

Mã:: CS-ASXE300/48-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-3.5

Thương hiệu: Cadisun

161,782
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-4.3

Mã:: CS-ASXE300/48-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-4.3

Thương hiệu: Cadisun

171,720
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-5.5

Mã:: CS-ASXE300/48-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 300/48-5.5

Thương hiệu: Cadisun

184,792
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-2.5

Mã:: CS-ASXE35/6.2-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-2.5

Thương hiệu: Cadisun

35,393
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-3.5

Mã:: CS-ASXE35/6.2-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-3.5

Thương hiệu: Cadisun

39,697
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-4.3

Mã:: CS-ASXE35/6.2-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-4.3

Thương hiệu: Cadisun

44,019
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-5.5

Mã:: CS-ASXE35/6.2-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 35/6.2-5.5

Thương hiệu: Cadisun

51,191
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-2.5

Mã:: CS-ASXE50/8.0-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-2.5

Thương hiệu: Cadisun

41,440
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-3.5

Mã:: CS-ASXE50/8.0-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-3.5

Thương hiệu: Cadisun

45,787
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-4.3

Mã:: CS-ASXE50/8.0-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-4.3

Thương hiệu: Cadisun

50,713
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-5.5

Mã:: CS-ASXE50/8.0-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 50/8.0-5.5

Thương hiệu: Cadisun

57,807
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-2.5

Mã:: CS-ASXE70/11-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-2.5

Thương hiệu: Cadisun

50,558
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-3.5

Mã:: CS-ASXE70/11-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-3.5

Thương hiệu: Cadisun

55,681
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-4.3

Mã:: CS-ASXE70/11-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-4.3

Thương hiệu: Cadisun

60,533
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-5.5

Mã:: CS-ASXE70/11-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 70/11-5.5

Thương hiệu: Cadisun

68,979
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-2.5

Mã:: CS-ASXE95/16-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-2.5

Thương hiệu: Cadisun

64,097
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-3.5

Mã:: CS-ASXE95/16-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-3.5

Thương hiệu: Cadisun

69,511
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-4.3

Mã:: CS-ASXE95/16-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-4.3

Thương hiệu: Cadisun

75,251
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-5.5

Mã:: CS-ASXE95/16-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 95/16-5.5

Thương hiệu: Cadisun

84,809
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-2.5

Mã:: CS-ASXV120/19-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-2.5

Thương hiệu: Cadisun

63,395
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-3.5

Mã:: CS-ASXV120/19-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-3.5

Thương hiệu: Cadisun

70,136
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-4.3

Mã:: CS-ASXV120/19-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-4.3

Thương hiệu: Cadisun

75,014
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-5.5

Mã:: CS-ASXV120/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

83,645
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-2.5

Mã:: CS-ASXV120/27-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-2.5

Thương hiệu: Cadisun

66,111
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-3.5

Mã:: CS-ASXV120/27-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-3.5

Thương hiệu: Cadisun

72,231
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-4.3

Mã:: CS-ASXV120/27-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-4.3

Thương hiệu: Cadisun

77,849
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-5.5

Mã:: CS-ASXV120/27-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 120/27-5.5

Thương hiệu: Cadisun

86,540
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-2.5

Mã:: CS-ASXV150/19-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-2.5

Thương hiệu: Cadisun

75,000
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-3.5

Mã:: CS-ASXV150/19-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-3.5

Thương hiệu: Cadisun

81,635
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-4.3

Mã:: CS-ASXV150/19-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-4.3

Thương hiệu: Cadisun

87,378
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-5.5

Mã:: CS-ASXV150/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

96,501
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-2.5

Mã:: CS-ASXV150/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

77,683
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-3.5

Mã:: CS-ASXV150/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

84,409
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-4.3

Mã:: CS-ASXV150/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

90,234
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-5.5

Mã:: CS-ASXV150/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

99,475
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-2.5

Mã:: CS-ASXV150/34-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-2.5

Thương hiệu: Cadisun

81,502
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-3.5

Mã:: CS-ASXV150/34-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-3.5

Thương hiệu: Cadisun

88,870
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-4.3

Mã:: CS-ASXV150/34-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXV 150/34-4.3

Thương hiệu: Cadisun

94,227
Có sẵn