Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-5.5

Mã:: CS-ASX50/8.0-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-5.5

Thương hiệu: Cadisun

39,243
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-2.5

Mã:: CS-ASX70/11-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-2.5

Thương hiệu: Cadisun

35,104
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-3.5

Mã:: CS-ASX70/11-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-3.5

Thương hiệu: Cadisun

39,123
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-4.3

Mã:: CS-ASX70/11-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-4.3

Thương hiệu: Cadisun

43,079
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-5.5

Mã:: CS-ASX70/11-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 70/11-5.5

Thương hiệu: Cadisun

49,085
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-2.5

Mã:: CS-ASX95/16-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-2.5

Thương hiệu: Cadisun

46,812
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-3.5

Mã:: CS-ASX95/16-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-3.5

Thương hiệu: Cadisun

51,654
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-4.3

Mã:: CS-ASX95/16-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-4.3

Thương hiệu: Cadisun

55,794
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-5.5

Mã:: CS-ASX95/16-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 95/16-5.5

Thương hiệu: Cadisun

62,781
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-2.5

Mã:: CS-ASXE120/19-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-2.5

Thương hiệu: Cadisun

72,856
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-3.5

Mã:: CS-ASXE120/19-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-3.5

Thương hiệu: Cadisun

79,019
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-4.3

Mã:: CS-ASXE120/19-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-4.3

Thương hiệu: Cadisun

85,229
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-5.5

Mã:: CS-ASXE120/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

94,791
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-2.5

Mã:: CS-ASXE120/27-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-2.5

Thương hiệu: Cadisun

74,955
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-3.5

Mã:: CS-ASXE120/27-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-3.5

Thương hiệu: Cadisun

81,503
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-4.3

Mã:: CS-ASXE120/27-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-4.3

Thương hiệu: Cadisun

87,915
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-5.5

Mã:: CS-ASXE120/27-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 120/27-5.5

Thương hiệu: Cadisun

98,178
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-2.5

Mã:: CS-ASXE150/19-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-2.5

Thương hiệu: Cadisun

84,372
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-3.5

Mã:: CS-ASXE150/19-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-3.5

Thương hiệu: Cadisun

91,429
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-4.3

Mã:: CS-ASXE150/19-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-4.3

Thương hiệu: Cadisun

97,922
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-5.5

Mã:: CS-ASXE150/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

109,385
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-2.5

Mã:: CS-ASXE150/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

87,116
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-3.5

Mã:: CS-ASXE150/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

94,355
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-4.3

Mã:: CS-ASXE150/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

100,936
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-5.5

Mã:: CS-ASXE150/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

112,590
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-2.5

Mã:: CS-ASXE150/34-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-2.5

Thương hiệu: Cadisun

91,019
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-3.5

Mã:: CS-ASXE150/34-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-3.5

Thương hiệu: Cadisun

98,637
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-4.3

Mã:: CS-ASXE150/34-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-4.3

Thương hiệu: Cadisun

105,038
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-5.5

Mã:: CS-ASXE150/34-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 150/34-5.5

Thương hiệu: Cadisun

116,831
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-2.5

Mã:: CS-ASXE185/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

101,568
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-3.5

Mã:: CS-ASXE185/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

109,453
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-4.3

Mã:: CS-ASXE185/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

117,809
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-5.5

Mã:: CS-ASXE185/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

129,372
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-2.5

Mã:: CS-ASXE185/29-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-2.5

Thương hiệu: Cadisun

101,191
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-3.5

Mã:: CS-ASXE185/29-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-3.5

Thương hiệu: Cadisun

108,976
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-4.3

Mã:: CS-ASXE185/29-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-4.3

Thương hiệu: Cadisun

117,311
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-5.5

Mã:: CS-ASXE185/29-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/29-5.5

Thương hiệu: Cadisun

128,839
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-2.5

Mã:: CS-ASXE185/43-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-2.5

Thương hiệu: Cadisun

108,978
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-3.5

Mã:: CS-ASXE185/43-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-3.5

Thương hiệu: Cadisun

117,733
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-4.3

Mã:: CS-ASXE185/43-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-4.3

Thương hiệu: Cadisun

124,629
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-5.5

Mã:: CS-ASXE185/43-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 185/43-5.5

Thương hiệu: Cadisun

136,060
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-2.5

Mã:: CS-ASXE240/32-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-2.5

Thương hiệu: Cadisun

126,568
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-3.5

Mã:: CS-ASXE240/32-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-3.5

Thương hiệu: Cadisun

135,377
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-4.3

Mã:: CS-ASXE240/32-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-4.3

Thương hiệu: Cadisun

143,336
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-5.5

Mã:: CS-ASXE240/32-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/32-5.5

Thương hiệu: Cadisun

156,930
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-2.5

Mã:: CS-ASXE240/39-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-2.5

Thương hiệu: Cadisun

126,095
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-3.5

Mã:: CS-ASXE240/39-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-3.5

Thương hiệu: Cadisun

134,875
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-4.3

Mã:: CS-ASXE240/39-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsXE/S 240/39-4.3

Thương hiệu: Cadisun

142,811
Có sẵn