Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-5.5

Mã:: CS-ASX150/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

83,944
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-2.5

Mã:: CS-ASX150/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

68,494
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-3.5

Mã:: CS-ASX150/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

73,963
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-4.3

Mã:: CS-ASX150/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

78,639
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-5.5

Mã:: CS-ASX150/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

86,759
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-2.5

Mã:: CS-ASX150/34-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-2.5

Thương hiệu: Cadisun

72,169
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-3.5

Mã:: CS-ASX150/34-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-3.5

Thương hiệu: Cadisun

77,729
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-4.3

Mã:: CS-ASX150/34-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-4.3

Thương hiệu: Cadisun

82,479
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-5.5

Mã:: CS-ASX150/34-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-5.5

Thương hiệu: Cadisun

90,712
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-2.5

Mã:: CS-ASX185/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

81,417
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-3.5

Mã:: CS-ASX185/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

87,151
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-4.3

Mã:: CS-ASX185/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

92,848
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-5.5

Mã:: CS-ASX185/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

100,779
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-2.5

Mã:: CS-ASX185/29-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-2.5

Thương hiệu: Cadisun

81,164
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-3.5

Mã:: CS-ASX185/29-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-3.5

Thương hiệu: Cadisun

86,874
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-4.3

Mã:: CS-ASX185/29-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-4.3

Thương hiệu: Cadisun

92,551
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-5.5

Mã:: CS-ASX185/29-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-5.5

Thương hiệu: Cadisun

100,455
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-2.5

Mã:: CS-ASX185/43-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-2.5

Thương hiệu: Cadisun

88,323
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-3.5

Mã:: CS-ASX185/43-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-3.5

Thương hiệu: Cadisun

94,217
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-4.3

Mã:: CS-ASX185/43-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-4.3

Thương hiệu: Cadisun

99,606
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-5.5

Mã:: CS-ASX185/43-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-5.5

Thương hiệu: Cadisun

108,372
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-2.5

Mã:: CS-ASX240/32-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-2.5

Thương hiệu: Cadisun

103,496
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-3.5

Mã:: CS-ASX240/32-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-3.5

Thương hiệu: Cadisun

110,095
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-4.3

Mã:: CS-ASX240/32-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-4.3

Thương hiệu: Cadisun

116,251
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-5.5

Mã:: CS-ASX240/32-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-5.5

Thương hiệu: Cadisun

125,217
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-2.5

Mã:: CS-ASX240/39-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-2.5

Thương hiệu: Cadisun

103,316
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-3.5

Mã:: CS-ASX240/39-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-3.5

Thương hiệu: Cadisun

109,891
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-4.3

Mã:: CS-ASX240/39-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-4.3

Thương hiệu: Cadisun

116,029
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-5.5

Mã:: CS-ASX240/39-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-5.5

Thương hiệu: Cadisun

124,967
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-2.5

Mã:: CS-ASX240/56-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-2.5

Thương hiệu: Cadisun

112,306
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-3.5

Mã:: CS-ASX240/56-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-3.5

Thương hiệu: Cadisun

119,482
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-4.3

Mã:: CS-ASX240/56-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-4.3

Thương hiệu: Cadisun

125,146
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-5.5

Mã:: CS-ASX240/56-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-5.5

Thương hiệu: Cadisun

134,330
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-2.5

Mã:: CS-ASX300/39-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-2.5

Thương hiệu: Cadisun

125,292
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-3.5

Mã:: CS-ASX300/39-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-3.5

Thương hiệu: Cadisun

132,811
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-4.3

Mã:: CS-ASX300/39-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-4.3

Thương hiệu: Cadisun

139,049
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-5.5

Mã:: CS-ASX300/39-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-5.5

Thương hiệu: Cadisun

148,352
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-2.5

Mã:: CS-ASX300/48-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-2.5

Thương hiệu: Cadisun

126,978
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-3.5

Mã:: CS-ASX300/48-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-3.5

Thương hiệu: Cadisun

134,520
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-4.3

Mã:: CS-ASX300/48-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-4.3

Thương hiệu: Cadisun

140,776
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-5.5

Mã:: CS-ASX300/48-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-5.5

Thương hiệu: Cadisun

150,106
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-2.5

Mã:: CS-ASX35/6.2-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-2.5

Thương hiệu: Cadisun

21,420
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-3.5

Mã:: CS-ASX35/6.2-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-3.5

Thương hiệu: Cadisun

24,976
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-4.3

Mã:: CS-ASX35/6.2-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-4.3

Thương hiệu: Cadisun

28,103
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-5.5

Mã:: CS-ASX35/6.2-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-5.5

Thương hiệu: Cadisun

33,494
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-2.5

Mã:: CS-ASX50/8.0-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-2.5

Thương hiệu: Cadisun

26,565
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-3.5

Mã:: CS-ASX50/8.0-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-3.5

Thương hiệu: Cadisun

30,244
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-4.3

Mã:: CS-ASX50/8.0-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-4.3

Thương hiệu: Cadisun

33,523
Có sẵn