Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-5.5

Mã:: CS-ASX150/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-2.5

Mã:: CS-ASX150/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-3.5

Mã:: CS-ASX150/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-4.3

Mã:: CS-ASX150/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-5.5

Mã:: CS-ASX150/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-2.5

Mã:: CS-ASX150/34-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-3.5

Mã:: CS-ASX150/34-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-4.3

Mã:: CS-ASX150/34-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-5.5

Mã:: CS-ASX150/34-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/34-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-2.5

Mã:: CS-ASX185/24-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-3.5

Mã:: CS-ASX185/24-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-4.3

Mã:: CS-ASX185/24-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-5.5

Mã:: CS-ASX185/24-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/24-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-2.5

Mã:: CS-ASX185/29-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-3.5

Mã:: CS-ASX185/29-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-4.3

Mã:: CS-ASX185/29-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-5.5

Mã:: CS-ASX185/29-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/29-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-2.5

Mã:: CS-ASX185/43-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-3.5

Mã:: CS-ASX185/43-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-4.3

Mã:: CS-ASX185/43-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-5.5

Mã:: CS-ASX185/43-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 185/43-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-2.5

Mã:: CS-ASX240/32-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-3.5

Mã:: CS-ASX240/32-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-4.3

Mã:: CS-ASX240/32-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-5.5

Mã:: CS-ASX240/32-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/32-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-2.5

Mã:: CS-ASX240/39-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-3.5

Mã:: CS-ASX240/39-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-4.3

Mã:: CS-ASX240/39-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-5.5

Mã:: CS-ASX240/39-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/39-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-2.5

Mã:: CS-ASX240/56-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-3.5

Mã:: CS-ASX240/56-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-4.3

Mã:: CS-ASX240/56-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-5.5

Mã:: CS-ASX240/56-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 240/56-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-2.5

Mã:: CS-ASX300/39-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-3.5

Mã:: CS-ASX300/39-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-4.3

Mã:: CS-ASX300/39-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-5.5

Mã:: CS-ASX300/39-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/39-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-2.5

Mã:: CS-ASX300/48-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-3.5

Mã:: CS-ASX300/48-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-4.3

Mã:: CS-ASX300/48-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-5.5

Mã:: CS-ASX300/48-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 300/48-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-2.5

Mã:: CS-ASX35/6.2-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-3.5

Mã:: CS-ASX35/6.2-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-4.3

Mã:: CS-ASX35/6.2-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-5.5

Mã:: CS-ASX35/6.2-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 35/6.2-5.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-2.5

Mã:: CS-ASX50/8.0-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-3.5

Mã:: CS-ASX50/8.0-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-3.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-4.3

Mã:: CS-ASX50/8.0-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 50/8.0-4.3

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ Có sẵn