Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat 4P -225A -30kA

Mã sản phẩm: ABN204225A

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
2

Aptomat 4P -225A -42kA

Mã sản phẩm: ABS204225A

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
3

Aptomat 4P -250A -30kA

Mã sản phẩm: ABN204250A

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
4

Aptomat 4P -250A -42kA

Mã sản phẩm: ABN404250A

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
5

Aptomat 4P -250A -42kA ABS

Mã sản phẩm: ABS204250A

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
6

Aptomat 4P -250A -65kA

Mã sản phẩm: ABS404250A

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
7

Aptomat 4P -300A -42kA

Mã sản phẩm: ABN404300A

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
8

Aptomat 4P -300A -65kA

Mã sản phẩm: ABS404300A

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
9

Aptomat 4P -30A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5430A

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
10

Aptomat 4P -30A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10430A

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
11

Aptomat 4P -30A -22kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5430A

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
12

Aptomat 4P -30A -42kA

Mã sản phẩm: ABS10430A

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
13

Aptomat 4P -350A -42kA

Mã sản phẩm: ABN404350A

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
14

Aptomat 4P -350A -65kA

Mã sản phẩm: ABS404350A

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
15

Aptomat 4P -400A -42kA

Mã sản phẩm: ABN404400A

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
16

Aptomat 4P -400A -65kA

Mã sản phẩm: ABS404400A

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
17

Aptomat 4P -40A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5440A

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
18

Aptomat 4P -40A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10440A

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
19

Aptomat 4P -40A -22kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5440A

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
20

Aptomat 4P -40A -42kA

Mã sản phẩm: ABS10440A

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
21

Aptomat 4P -500A -45kA

Mã sản phẩm: ABN804500A

Thương hiệu: LS

10,800,000
Có sẵn
22

Aptomat 4P -500A -75kA

Mã sản phẩm: ABS804500A

Thương hiệu: LS

14,300,000
Có sẵn
23

Aptomat 4P -50A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5450A

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
24

Aptomat 4P -50A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10450A

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
25

Aptomat 4P -50A -22kA ABS

Mã sản phẩm: ABS550A

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
26

Aptomat 4P -50A -42kA

Mã sản phẩm: ABS10450A

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
27

Aptomat 4P -60A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10460A

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
28

Aptomat 4P -630A -45kA

Mã sản phẩm: ABN804630A

Thương hiệu: LS

10,800,000
Có sẵn
29

Aptomat 4P -630A -75kA

Mã sản phẩm: ABS804630A

Thương hiệu: LS

14,300,000
Có sẵn
30

Aptomat 4P -700A -45kA

Mã sản phẩm: ABN804700A

Thương hiệu: LS

12,800,000
Có sẵn
31

Aptomat 4P -75A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10475A

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
32

Aptomat 4P -75A -42kA

Mã sản phẩm: ABS10475A

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
33

Aptomat 4P -800A -45kA

Mã sản phẩm: ABN804800A

Thương hiệu: LS

12,800,000
Có sẵn
34

Aptomat 4P -800A -75kA

Mã sản phẩm: ABS804800A

Thương hiệu: LS

16,300,000
Có sẵn
35

Aptomat 4P -800A-65kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS800NFMU800A4P

Thương hiệu: LS

14,180,000
Có sẵn
36

Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU100A4P

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
37

Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã sản phẩm: TS100NFTU100A4P

Thương hiệu: LS

2,570,000
Có sẵn
38

Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng TS160

Mã sản phẩm: TS160NFTU100A4P

Thương hiệu: LS

3,450,000
Có sẵn
39

Aptomat 4P 100A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã sản phẩm: ABS104FMU100A

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
40

Aptomat 4P 100A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max 203

Mã sản phẩm: ABS204FMU100A

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
41

Aptomat 4P 100A-50kA – chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFMU100A4P

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
42

Aptomat 4P 100A-50kA – chỉnh dòng TS 160

Mã sản phẩm: TS160NFMU100A4P

Thương hiệu: LS

3,630,000
Có sẵn
43

Aptomat 4P 125A -50kA- không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS160NFTU125A4P

Thương hiệu: LS

3,450,000
Có sẵn
44

Aptomat 4P 125A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã sản phẩm: TS250NFTU125A4P

Thương hiệu: LS

5,400,000
Có sẵn
45

Aptomat 4P 125A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã sản phẩm: ABS104FMU125A

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
46

Aptomat 4P 125A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max 203

Mã sản phẩm: ABS204FMU125A

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
47

Aptomat 4P 125A-50kA – chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NFMU125A4P

Thương hiệu: LS

5,680,000
Có sẵn
48

Aptomat 4P 125A-50kA – chỉnh dòng TD

Mã sản phẩm: TD160NFMU125A4P

Thương hiệu: LS

3,500,000
Có sẵn