Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat 3P -200A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203200A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
2

Aptomat 3P -20A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS5320A

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
3

Aptomat 3P -20A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10320A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
4

Aptomat 3P -20A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5320A

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
5

Aptomat 3P -20A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10320A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
6

Aptomat 3P -225A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203225A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
7

Aptomat 3P -250A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203250A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
8

Aptomat 3P -250A -42kA

Mã sản phẩm: ABN403250A

Thương hiệu: LS

4,575,000
Có sẵn
9

Aptomat 3P -300A -42kA

Mã sản phẩm: ABN403300A

Thương hiệu: LS

4,575,000
Có sẵn
10

Aptomat 3P -30A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS5330A

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
11

Aptomat 3P -30A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10330A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
12

Aptomat 3P -30A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5330A

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
13

Aptomat 3P -30A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10330A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
14

Aptomat 3P -350A -42kA

Mã sản phẩm: ABN403350A

Thương hiệu: LS

4,575,000
Có sẵn
15

Aptomat 3P -400A -42kA

Mã sản phẩm: ABN403400A

Thương hiệu: LS

4,575,000
Có sẵn
16

Aptomat 3P -40A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS5340A

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
17

Aptomat 3P -40A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10340A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
18

Aptomat 3P -40A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5340A

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
19

Aptomat 3P -40A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10340A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
20

Aptomat 3P -500A -45kA

Mã sản phẩm: ABN803500A

Thương hiệu: LS

8,990,000
Có sẵn
21

Aptomat 3P -50A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS5350A

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
22

Aptomat 3P -50A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10350A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
23

Aptomat 3P -50A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5350A

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
24

Aptomat 3P -50A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10350A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
25

Aptomat 3P -60A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10360A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
26

Aptomat 3P -60A -18kA

Mã sản phẩm: ABN6360A

Thương hiệu: LS

840,000
Có sẵn
27

Aptomat 3P -60A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10360A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
28

Aptomat 3P -630A -45kA

Mã sản phẩm: ABN803630A

Thương hiệu: LS

8,990,000
Có sẵn
29

Aptomat 3P -700A -45kA

Mã sản phẩm: ABN803700A

Thương hiệu: LS

10,300,000
Có sẵn
30

Aptomat 3P -700A -75kA

Mã sản phẩm: ABS803700A

Thương hiệu: LS

13,100,000
Có sẵn
31

Aptomat 3P -75A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10375A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
32

Aptomat 3P -75A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10375A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
33

Aptomat 3P -800A -45kA

Mã sản phẩm: ABN803800A

Thương hiệu: LS

10,300,000
Có sẵn
34

Aptomat 3P -800A -75kA

Mã sản phẩm: ABS803800A

Thương hiệu: LS

13,100,000
Có sẵn
35

Aptomat 3P 1000A -50kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1000N1000A

Thương hiệu: LS

45,000,000
Có sẵn
36

Aptomat 3P 100A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU100A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
37

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU100A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
38

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS100NFTU100A

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
39

Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABE103100G

Thương hiệu: LS

1,500,000
Có sẵn
40

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU100A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
41

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản phẩm: TS100NFMU100A

Thương hiệu: LS

2,120,000
Có sẵn
42

Aptomat 3P 1250A -50kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1250N1250A

Thương hiệu: LS

46,000,000
Có sẵn
43

Aptomat 3P 1250A -70kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1250H1250A

Thương hiệu: LS

47,000,000
Có sẵn
44

Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU125A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
45

Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU125A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
46

Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD160NFTU125A3P

Thương hiệu: LS

2,360,000
Có sẵn
47

Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS250NFTU1253P

Thương hiệu: LS

4,100,000
Có sẵn
48

Aptomat 3P 125A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU125A

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn