Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat 4P 80A-50kA – chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFMU80A4P

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
2

Aptomat 4P 80A-50kA – chỉnh dòng TS

Mã sản phẩm: TS100NFMU80A4P

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
3

Aptomat 4P- 15A -22kA

Mã sản phẩm: ABS5415A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
4

Aptomat 4P63A-50kA – chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFMU63A4P

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
5

Aptomat chống rò điện -100A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN103100A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
6

Aptomat chống rò điện -125A -30mA -26kA

Mã sản phẩm: EBN203125A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
7

Aptomat chống rò điện -150A -30mA -26kA

Mã sản phẩm: EBN203150A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
8

Aptomat chống rò điện -15A -30mA -14kA

Mã sản phẩm: EBN5315A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
9

Aptomat chống rò điện -175A -30mA -26kA

Mã sản phẩm: EBN203175A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
10

Aptomat chống rò điện -200A -30mA -26kA

Mã sản phẩm: EBN203200A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
11

Aptomat chống rò điện -20A -30mA -14kA

Mã sản phẩm: EBN5320A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
12

Aptomat chống rò điện -225A -30mA -26kA

Mã sản phẩm: EBN203225A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
13

Aptomat chống rò điện -250A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN403250A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
14

Aptomat chống rò điện -250A -30mA -26kA

Mã sản phẩm: EBN203250A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
15

Aptomat chống rò điện -300A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN403300A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
16

Aptomat chống rò điện -30A -30mA -14kA

Mã sản phẩm: EBN5330A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
17

Aptomat chống rò điện -350A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN403350A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
18

Aptomat chống rò điện -400A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN403400A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
19

Aptomat chống rò điện -40A -30mA -14kA

Mã sản phẩm: EBN5340A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
20

Aptomat chống rò điện -500A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN803500A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
21

Aptomat chống rò điện -50A -30mA -14kA

Mã sản phẩm: EBN5350A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
22

Aptomat chống rò điện -60A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN10360A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
23

Aptomat chống rò điện -630A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN803630A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
24

Aptomat chống rò điện -75A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN10375A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
25

Aptomat chống rò điện -800A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN803800A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
26

Aptomat chống rò điện 1P – 100A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB1PN100A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
27

Aptomat chống rò điện 1P – 25A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB1PN25A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
28

Aptomat chống rò điện 1P – 32A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB1PN32A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
29

Aptomat chống rò điện 1P – 40A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB1PN40A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
30

Aptomat chống rò điện 1P – 63A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB1PN63A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
31

Aptomat chống rò điện 1P – 80A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB1PN80A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
32

Aptomat chống rò điện 1P -10A -30mA -10kA

Mã sản phẩm: RKS1PN10A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
33

Aptomat chống rò điện 1P -16A -30mA -10kA

Mã sản phẩm: RKS1PN16A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
34

Aptomat chống rò điện 1P -20A -30mA -10kA

Mã sản phẩm: RKS1PN20A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
35

Aptomat chống rò điện 1P -20A -30mA -4,5kA

Mã sản phẩm: RKP1PN20A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
36

Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA

Mã sản phẩm: RKN1PN25A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
37

Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA -10kA

Mã sản phẩm: RKS1PN25A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
38

Aptomat chống rò điện 1P -25A -30mA -4,5kA

Mã sản phẩm: RKP1PN25A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
39

Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA

Mã sản phẩm: RKN1PN32A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
40

Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA -10kA

Mã sản phẩm: RKS1PN32A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
41

Aptomat chống rò điện 1P -32A -30mA -4,5kA

Mã sản phẩm: RKP1PN32A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
42

Aptomat chống rò điện 1P -3A -30mA -4,5kA

Mã sản phẩm: RKP1PN3A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
43

Aptomat chống rò điện 1P -40A -30mA

Mã sản phẩm: RKN1PN40A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
44

Aptomat chống rò điện 1P -63A -30mA

Mã sản phẩm: RKN1PN63A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
45

Aptomat chống rò điện 1P -6A -30mA -10kA

Mã sản phẩm: RKS1PN6A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
46

Aptomat chống rò điện 2P -100A -30mA -35kA

Mã sản phẩm: EBN102100A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
47

Aptomat chống rò điện 2P -100A -30mA -5kA

Mã sản phẩm: EBE102100A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn
48

Aptomat chống rò điện 2P -125A -30mA -65kA

Mã sản phẩm: EBN202125A

Thương hiệu: LS

Liên hệ
Có sẵn