• Trang chủ
  • Thiết bị điện dân dụng Schneider

Thiết bị điện dân dụng Schneider

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type F, Icu=10kA/415V 80A

Mã sản phẩm: EZC100F3080

Thương hiệu: Schneider

1,743,500
Có sẵn
2

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 100A

Mã sản phẩm: EZC100H3100

Thương hiệu: Schneider

2,893,000
Có sẵn
3

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 15A

Mã sản phẩm: EZC100H3015

Thương hiệu: Schneider

2,631,200
Có sẵn
4

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 20A

Mã sản phẩm: EZC100H3020

Thương hiệu: Schneider

2,631,200
Có sẵn
5

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 25A

Mã sản phẩm: EZC100H3025

Thương hiệu: Schneider

2,631,200
Có sẵn
6

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 30A

Mã sản phẩm: EZC100H3030

Thương hiệu: Schneider

2,631,200
Có sẵn
7

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 40A

Mã sản phẩm: EZC100H3040

Thương hiệu: Schneider

2,631,200
Có sẵn
8

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 50A

Mã sản phẩm: EZC100H3050

Thương hiệu: Schneider

2,631,200
Có sẵn
9

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 60A

Mã sản phẩm: EZC100H3060

Thương hiệu: Schneider

2,893,000
Có sẵn
10

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 75A

Mã sản phẩm: EZC100H3075

Thương hiệu: Schneider

2,893,000
Có sẵn
11

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type H, Icu=30kA/415V 80A

Mã sản phẩm: EZC100H3080

Thương hiệu: Schneider

2,893,000
Có sẵn
12

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 100A

Mã sản phẩm: EZC100N3100

Thương hiệu: Schneider

2,266,000
Có sẵn
13

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 15A

Mã sản phẩm: EZC100N3015

Thương hiệu: Schneider

2,072,400
Có sẵn
14

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 20A

Mã sản phẩm: EZC100N3020

Thương hiệu: Schneider

2,072,400
Có sẵn
15

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 25A

Mã sản phẩm: EZC100N3025

Thương hiệu: Schneider

2,072,400
Có sẵn
16

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 30A

Mã sản phẩm: EZC100N3030

Thương hiệu: Schneider

2,072,400
Có sẵn
17

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 40A

Mã sản phẩm: EZC100N3040

Thương hiệu: Schneider

2,072,400
Có sẵn
18

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 50A

Mã sản phẩm: EZC100N3050

Thương hiệu: Schneider

2,072,400
Có sẵn
19

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 60A

Mã sản phẩm: EZC100N3060

Thương hiệu: Schneider

2,266,000
Có sẵn
20

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 75A

Mã sản phẩm: EZC100N3075

Thương hiệu: Schneider

2,266,000
Có sẵn
21

Schneider – EasyPact EZC100, 3P Type N, Icu=15kA/415V 80A

Mã sản phẩm: EZC100N3080

Thương hiệu: Schneider

2,266,000
Có sẵn
22

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 100A

Mã sản phẩm: EZC250F3100

Thương hiệu: Schneider

3,510,100
Có sẵn
23

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 125A

Mã sản phẩm: EZC250F3125

Thương hiệu: Schneider

3,754,300
Có sẵn
24

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 150A

Mã sản phẩm: EZC250F3150

Thương hiệu: Schneider

4,585,900
Có sẵn
25

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 160A

Mã sản phẩm: EZC250F3160

Thương hiệu: Schneider

4,585,900
Có sẵn
26

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 175A

Mã sản phẩm: EZC250F3175

Thương hiệu: Schneider

4,842,200
Có sẵn
27

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 200A

Mã sản phẩm: EZC250F3200

Thương hiệu: Schneider

5,264,600
Có sẵn
28

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 225A

Mã sản phẩm: EZC250F3225

Thương hiệu: Schneider

5,264,600
Có sẵn
29

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type F, Icu=18kA/415V 250A

Mã sản phẩm: EZC250F3250

Thương hiệu: Schneider

5,264,600
Có sẵn
30

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 100A

Mã sản phẩm: EZC250H3100

Thương hiệu: Schneider

3,754,300
Có sẵn
31

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 125A

Mã sản phẩm: EZC250H3125

Thương hiệu: Schneider

4,455,000
Có sẵn
32

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 150A

Mã sản phẩm: EZC250H3150

Thương hiệu: Schneider

5,462,600
Có sẵn
33

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 160A

Mã sản phẩm: EZC250H3160

Thương hiệu: Schneider

5,462,600
Có sẵn
34

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 175A

Mã sản phẩm: EZC250H3175

Thương hiệu: Schneider

6,595,600
Có sẵn
35

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 200A

Mã sản phẩm: EZC250H3200

Thương hiệu: Schneider

6,595,600
Có sẵn
36

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 225A

Mã sản phẩm: EZC250H3225

Thương hiệu: Schneider

6,595,600
Có sẵn
37

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type H, Icu=36kA/415V 250A

Mã sản phẩm: EZC250H3250

Thương hiệu: Schneider

6,595,600
Có sẵn
38

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 100A

Mã sản phẩm: EZC250N3100

Thương hiệu: Schneider

3,658,600
Có sẵn
39

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 125A

Mã sản phẩm: EZC250N3125

Thương hiệu: Schneider

4,121,700
Có sẵn
40

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 150A

Mã sản phẩm: EZC250N3150

Thương hiệu: Schneider

5,031,400
Có sẵn
41

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 160A

Mã sản phẩm: EZC250N3160

Thương hiệu: Schneider

5,031,400
Có sẵn
42

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 175A

Mã sản phẩm: EZC250N3175

Thương hiệu: Schneider

5,219,500
Có sẵn
43

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 200A

Mã sản phẩm: EZC250N3200

Thương hiệu: Schneider

5,941,100
Có sẵn
44

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 225A

Mã sản phẩm: EZC250N3225

Thương hiệu: Schneider

5,941,100
Có sẵn
45

Schneider – EasyPact EZC250, 3P Type N, Icu=25kA/415V 250A

Mã sản phẩm: EZC250N3250

Thương hiệu: Schneider

5,941,100
Có sẵn
46

Schneider – EasyPact EZC250, 4P Type N, Icu=25kA/415V 100A

Mã sản phẩm: EZC250N4100

Thương hiệu: Schneider

4,743,200
Có sẵn
47

Schneider – EasyPact EZC250, 4P Type N, Icu=25kA/415V 125A

Mã sản phẩm: EZC250N4125

Thương hiệu: Schneider

5,951,000
Có sẵn
48

Schneider – EasyPact EZC250, 4P Type N, Icu=25kA/415V 150A

Mã sản phẩm: EZC250N4150

Thương hiệu: Schneider

7,140,100
Có sẵn