Thiết bị chiếu sáng

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 250W (metal halide)

Mã sản phẩm: PHBF420AL-M2

Thương hiệu: Paragon

2,616,000
Có sẵn
2

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 250W (sodium)

Mã sản phẩm: PHBF420AL-S2

Thương hiệu: Paragon

2,657,000
Có sẵn
3

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 400W (metal halide)

Mã sản phẩm: PHBF420AL-M4

Thương hiệu: Paragon

2,790,000
Có sẵn
4

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBF420AL 400W (sodium)

Mã sản phẩm: PHBF420AL-S4

Thương hiệu: Paragon

2,935,000
Có sẵn
5

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 250W (metal halide)

Mã sản phẩm: PHBG420AL-M2

Thương hiệu: Paragon

2,310,000
Có sẵn
6

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 250W (sodium)

Mã sản phẩm: PHBG420AL-S2

Thương hiệu: Paragon

2,351,000
Có sẵn
7

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 400W (metal halide)

Mã sản phẩm: PHBG420AL-M4

Thương hiệu: Paragon

2,484,000
Có sẵn
8

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBG420AL 400W (sodium)

Mã sản phẩm: PHBG420AL-S4

Thương hiệu: Paragon

2,629,000
Có sẵn
9

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBK380AL-C105

Thương hiệu: Paragon

556,000
Có sẵn
10

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 250W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBK380AL-M250

Thương hiệu: Paragon

1,178,000
Có sẵn
11

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 250W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBK380AL-S250

Thương hiệu: Paragon

1,219,000
Có sẵn
12

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 45W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBK380AL-C45

Thương hiệu: Paragon

396,000
Có sẵn
13

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBK380AL 65W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBK380AL-C65

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
14

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBN430AL-C105

Thương hiệu: Paragon

725,000
Có sẵn
15

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 250W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBN430AL-M250

Thương hiệu: Paragon

1,347,000
Có sẵn
16

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 250W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBN430AL-S250

Thương hiệu: Paragon

1,388,000
Có sẵn
17

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 400W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBN430AL-M400

Thương hiệu: Paragon

1,521,000
Có sẵn
18

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 400W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBN430AL-S400

Thương hiệu: Paragon

1,666,000
Có sẵn
19

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 45W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBN430AL-C45

Thương hiệu: Paragon

565,000
Có sẵn
20

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBN430AL 65W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBN430AL-C65

Thương hiệu: Paragon

589,000
Có sẵn
21

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBO430AL-C105

Thương hiệu: Paragon

725,000
Có sẵn
22

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 250W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBO430AL-M250

Thương hiệu: Paragon

1,347,000
Có sẵn
23

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 250W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBO430AL-S250

Thương hiệu: Paragon

1,388,000
Có sẵn
24

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 400W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBO430AL-M400

Thương hiệu: Paragon

1,521,000
Có sẵn
25

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 400W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBO430AL-S400

Thương hiệu: Paragon

1,666,000
Có sẵn
26

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 45W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBO430AL-C45

Thương hiệu: Paragon

565,000
Có sẵn
27

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBO430AL 65W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBO430AL-C65

Thương hiệu: Paragon

589,000
Có sẵn
28

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBQ355AL-C105

Thương hiệu: Paragon

556,000
Có sẵn
29

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 250W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBQ355AL-M250

Thương hiệu: Paragon

1,178,000
Có sẵn
30

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 250W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBQ355AL-S150

Thương hiệu: Paragon

1,219,000
Có sẵn
31

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 45W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBQ355AL-C45

Thương hiệu: Paragon

396,000
Có sẵn
32

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ355AL 65W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBQ355AL-C65

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
33

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-C105

Thương hiệu: Paragon

625,000
Có sẵn
34

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 150W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-M150

Thương hiệu: Paragon

1,141,000
Có sẵn
35

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 150W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-S150

Thương hiệu: Paragon

1,127,000
Có sẵn
36

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 250W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-M250

Thương hiệu: Paragon

1,247,000
Có sẵn
37

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 250W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-S250

Thương hiệu: Paragon

1,288,000
Có sẵn
38

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 45W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-C45

Thương hiệu: Paragon

465,000
Có sẵn
39

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBQ405AL 65W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBQ405AL-C65

Thương hiệu: Paragon

489,000
Có sẵn
40

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBR355AL-C105

Thương hiệu: Paragon

602,000
Có sẵn
41

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 150W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBR355AL-M150

Thương hiệu: Paragon

1,118,000
Có sẵn
42

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 150W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBR355AL-S150

Thương hiệu: Paragon

1,104,000
Có sẵn
43

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 45W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBR355AL-C45

Thương hiệu: Paragon

442,000
Có sẵn
44

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR355AL 65W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBR355AL-C65

Thương hiệu: Paragon

466,000
Có sẵn
45

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 105W bóng Compact

Mã sản phẩm: PHBR405AL-C105

Thương hiệu: Paragon

625,000
Có sẵn
46

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 150W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBR405AL-M150

Thương hiệu: Paragon

1,141,000
Có sẵn
47

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 150W bóng sodium

Mã sản phẩm: PHBR405AL-S150

Thương hiệu: Paragon

1,127,000
Có sẵn
48

Paragon Đèn cao áp- kiểu HIBAY PHBR405AL 250W bóng metal halide

Mã sản phẩm: PHBR405AL-M250

Thương hiệu: Paragon

1,247,000
Có sẵn