Thiết bị chiếu sáng

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 236L36 sử dụng bóng LED

Mã sản phẩm: PIFQ236L36

Thương hiệu: Paragon

761,000
Có sẵn
2

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PIFQ336-DT

Thương hiệu: Paragon

835,000
Có sẵn
3

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PIFQ336-ST

Thương hiệu: Paragon

799,000
Có sẵn
4

Paragon Máng đèn có vòm phản quang PIFQ 336L54 sử dụng bóng LED

Mã sản phẩm: PIFQ336L54

Thương hiệu: Paragon

1,041,000
Có sẵn
5

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 214 2 bóng đèn

Mã sản phẩm: PRFI214

Thương hiệu: Paragon

625,000
Có sẵn
6

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 228 2 bóng đèn

Mã sản phẩm: PRFI228

Thương hiệu: Paragon

836,000
Có sẵn
7

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 314 3 bóng đèn

Mã sản phẩm: PRFI314

Thương hiệu: Paragon

972,000
Có sẵn
8

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 328 3 bóng đèn

Mã sản phẩm: PRFI328

Thương hiệu: Paragon

1,274,000
Có sẵn
9

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 414 4 bóng đèn

Mã sản phẩm: PRFI414

Thương hiệu: Paragon

1,206,000
Có sẵn
10

Paragon Máng đèn huỳnh quang PRFI 428 4 bóng đèn

Mã sản phẩm: PRFI428

Thương hiệu: Paragon

1,544,000
Có sẵn
11

Paragon Máng đèn kiểu BATTEN PSLA20L

Mã sản phẩm: PSLA20L

Thương hiệu: Paragon

1,001,000
Có sẵn
12

Paragon Máng đèn kiểu BATTEN PSLA40L

Mã sản phẩm: PSLA40L

Thương hiệu: Paragon

1,944,000
Có sẵn
13

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFB218-DT

Thương hiệu: Paragon

639,000
Có sẵn
14

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFB218-ST

Thương hiệu: Paragon

557,000
Có sẵn
15

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 218L20 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFB218L20

Thương hiệu: Paragon

751,000
Có sẵn
16

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFB236-DT

Thương hiệu: Paragon

758,000
Có sẵn
17

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFB236-ST

Thương hiệu: Paragon

779,000
Có sẵn
18

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 236L36 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFB236L36

Thương hiệu: Paragon

1,016,000
Có sẵn
19

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFB318-DT

Thương hiệu: Paragon

856,000
Có sẵn
20

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFB318-ST

Thương hiệu: Paragon

858,000
Có sẵn
21

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 318L30 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFB318L30

Thương hiệu: Paragon

1,150,000
Có sẵn
22

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFB336-DT

Thương hiệu: Paragon

1,263,000
Có sẵn
23

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFB336-ST

Thương hiệu: Paragon

1,259,000
Có sẵn
24

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 336L54 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFB336L54

Thương hiệu: Paragon

1,614,000
Có sẵn
25

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFB418-DT

Thương hiệu: Paragon

998,000
Có sẵn
26

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFB418-ST

Thương hiệu: Paragon

1,048,000
Có sẵn
27

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 418L40 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFB418L40

Thương hiệu: Paragon

1,437,000
Có sẵn
28

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFB436-DT

Thương hiệu: Paragon

1,491,000
Có sẵn
29

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFB436-ST

Thương hiệu: Paragon

1,533,000
Có sẵn
30

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFB 436L72 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFB436L72

Thương hiệu: Paragon

1,927,000
Có sẵn
31

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFD218-DT

Thương hiệu: Paragon

420,000
Có sẵn
32

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFD218-ST

Thương hiệu: Paragon

445,000
Có sẵn
33

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 218L20 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFD218L20

Thương hiệu: Paragon

579,000
Có sẵn
34

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFD236-DT

Thương hiệu: Paragon

580,000
Có sẵn
35

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFD236-ST

Thương hiệu: Paragon

601,000
Có sẵn
36

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 236L36 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFD236L36

Thương hiệu: Paragon

798,000
Có sẵn
37

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFD318-DT

Thương hiệu: Paragon

666,000
Có sẵn
38

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFD318-ST

Thương hiệu: Paragon

668,000
Có sẵn
39

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 318L30 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFD318L30

Thương hiệu: Paragon

870,000
Có sẵn
40

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFD336-DT

Thương hiệu: Paragon

965,000
Có sẵn
41

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFD336-ST

Thương hiệu: Paragon

961,000
Có sẵn
42

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 336L54 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFD336L54

Thương hiệu: Paragon

1,257,000
Có sẵn
43

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFD418-DT

Thương hiệu: Paragon

785,000
Có sẵn
44

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFD418-ST

Thương hiệu: Paragon

835,000
Có sẵn
45

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 418L40 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFD418L40

Thương hiệu: Paragon

1,104,000
Có sẵn
46

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436 chấn lưu điện tử

Mã sản phẩm: PSFD436-DT

Thương hiệu: Paragon

1,090,000
Có sẵn
47

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436 chấn lưu sắt từ

Mã sản phẩm: PSFD436-ST

Thương hiệu: Paragon

1,132,000
Có sẵn
48

Paragon Máng đèn lắp nổi PSFD 436L72 sử dụng đèn LED

Mã sản phẩm: PSFD436L72

Thương hiệu: Paragon

1,526,000
Có sẵn