Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Trần phú Cáp điện CVV-4×70-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
2

Trần phú Cáp điện CVV-4×95-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV4x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
3

Trần phú Cáp điện CVV-50-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x50-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
4

Trần phú Cáp điện CVV-6-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x6.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
5

Trần phú Cáp điện CVV-70-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x70-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
6

Trần phú Cáp điện CVV-95-0.6/1KV

Mã sản phẩm: TP-CVV1x95-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
7

Trần phú Cáp ngầm 1×120 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
8

Trần phú Cáp ngầm 1×150 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
9

Trần phú Cáp ngầm 1×16 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
10

Trần phú Cáp ngầm 1×185(Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
11

Trần phú Cáp ngầm 1×240(Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x240-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
12

Trần phú Cáp ngầm 1×25 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
13

Trần phú Cáp ngầm 1×300(Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x300-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
14

Trần phú Cáp ngầm 1×35 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x35-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
15

Trần phú Cáp ngầm 1×400(Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x400-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
16

Trần phú Cáp ngầm 1×50 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x50-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
17

Trần phú Cáp ngầm 1×70 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x70-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
18

Trần phú Cáp ngầm 1×95 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV1x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
19

Trần phú Cáp ngầm 2×10 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
20

Trần phú Cáp ngầm 2×16 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
21

Trần phú Cáp ngầm 2×25 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
22

Trần phú Cáp ngầm 2×35 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x35-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
23

Trần phú Cáp ngầm 2×4 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x4-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
24

Trần phú Cáp ngầm 2×50 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x50-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
25

Trần phú Cáp ngầm 2×6 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x6-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
26

Trần phú Cáp ngầm 2×70 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x70-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
27

Trần phú Cáp ngầm 2×95 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV2x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
28

Trần phú Cáp ngầm 3×10 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
29

Trần phú Cáp ngầm 3×10+1×6 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x10+1x6-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
30

Trần phú Cáp ngầm 3×120 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
31

Trần phú Cáp ngầm 3×120+1×70 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x120+1x70-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
32

Trần phú Cáp ngầm 3×120+1×95 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x120+1x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
33

Trần phú Cáp ngầm 3×150 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
34

Trần phú Cáp ngầm 3×150+1×120 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x150+1x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
35

Trần phú Cáp ngầm 3×150+1×95 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x150+1x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
36

Trần phú Cáp ngầm 3×16 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
37

Trần phú Cáp ngầm 3×16+1×10 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x16+1x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
38

Trần phú Cáp ngầm 3×185 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
39

Trần phú Cáp ngầm 3×185+1×120 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x185+1x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
40

Trần phú Cáp ngầm 3×185+1×150 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x185+1x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
41

Trần phú Cáp ngầm 3×240 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x240-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
42

Trần phú Cáp ngầm 3×240+1×150 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x240+1x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
43

Trần phú Cáp ngầm 3×240+1×185 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x240+1x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
44

Trần phú Cáp ngầm 3×25 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
45

Trần phú Cáp ngầm 3×25+1×10 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x25+1x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
46

Trần phú Cáp ngầm 3×25+1×16 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x25+1x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
47

Trần phú Cáp ngầm 3×300 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x300-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn
48

Trần phú Cáp ngầm 3×300+1×185 (Cuc/XLPE/pvc/DSTA/PVC 0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXVDV3x300+1x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

Liên hệ
Có sẵn