Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-12kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
2

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
3

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-24kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
4

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
5

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-12kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
6

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
7

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-24kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
8

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-36kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
9

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
10

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
11

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-12kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
12

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
13

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-24kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
14

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-36kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
15

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
16

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
17

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-12kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
18

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
19

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-24kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
20

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-36kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
21

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
22

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
23

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-12kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
24

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-17.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
25

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-24kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
26

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-36kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
27

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
28

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-7.2kV

Mã sản phẩm: CS-SCT3x95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
29

Cadisun Dây đơn cứng VCSH 1×4.0

Mã sản phẩm: CS-VCSH1x4.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
30

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×0.5

Mã sản phẩm: CS-VCSF1x0.5-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
31

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×0.75

Mã sản phẩm: CS-VCSF1x0.75-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
32

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×1.0

Mã sản phẩm: CS-VCSF1x1.0-1kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
33

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×4.0

Mã sản phẩm: CS-VCSF1x4.0-0.75kV

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
34

Cadisun Dây ovan VCTFK 2×0.75

Mã sản phẩm: CS-VCTFK2x0.75

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
35

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 2×0.75

Mã sản phẩm: CS-VCTF2x0.75

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
36

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 2×1.5

Mã sản phẩm: CS-VCTF2x1.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
37

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×0.75

Mã sản phẩm: CS-VCTF3x0.75

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
38

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×1.0

Mã sản phẩm: CS-VCTF3x1.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
39

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×4.0

Mã sản phẩm: CS-VCTF3x4.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
40

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×6.0

Mã sản phẩm: CS-VCTF3x6.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
41

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×0.75

Mã sản phẩm: CS-VCTF4x0.75

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
42

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×1.0

Mã sản phẩm: CS-VCTF4x1.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
43

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×1.5

Mã sản phẩm: CS-VCTF4x1.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
44

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×6.0

Mã sản phẩm: CS-VCTF4x6.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
45

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×0.75

Mã sản phẩm: CS-VCTF5x0.75

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
46

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×1.0

Mã sản phẩm: CS-VCTF5x1.0

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
47

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×1.5

Mã sản phẩm: CS-VCTF5x1.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn
48

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×2.5

Mã sản phẩm: CS-VCTF5x2.5

Thương hiệu: Cadisun

Liên hệ
Có sẵn