Dây Cáp điện

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×630

Mã sản phẩm: CS-FCXV1x630

Thương hiệu: Cadisun

1,587,793
Có sẵn
2

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×70

Mã sản phẩm: CS-FCXV1x70

Thương hiệu: Cadisun

178,764
Có sẵn
3

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×8

Mã sản phẩm: CS-FCXV1x8

Thương hiệu: Cadisun

26,037
Có sẵn
4

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×80

Mã sản phẩm: CS-FCXV1x80

Thương hiệu: Cadisun

211,248
Có sẵn
5

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×800

Mã sản phẩm: CS-FCXV1x800

Thương hiệu: Cadisun

2,021,198
Có sẵn
6

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 1×95

Mã sản phẩm: CS-FCXV1x95

Thương hiệu: Cadisun

246,019
Có sẵn
7

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×1.5

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x1.5

Thương hiệu: Cadisun

15,747
Có sẵn
8

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×16

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x16

Thương hiệu: Cadisun

104,976
Có sẵn
9

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×2.5

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x2.5

Thương hiệu: Cadisun

22,276
Có sẵn
10

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×25

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x25

Thương hiệu: Cadisun

154,227
Có sẵn
11

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×35

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x35

Thương hiệu: Cadisun

205,546
Có sẵn
12

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×4

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x4

Thương hiệu: Cadisun

31,835
Có sẵn
13

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 2×6

Mã sản phẩm: CS-FCXV2x6

Thương hiệu: Cadisun

47,968
Có sẵn
14

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×1.5

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x1.5

Thương hiệu: Cadisun

23,749
Có sẵn
15

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×10

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x10

Thương hiệu: Cadisun

96,474
Có sẵn
16

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3x10x1x6

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x10x1x6

Thương hiệu: Cadisun

114,151
Có sẵn
17

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×120

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x120

Thương hiệu: Cadisun

946,916
Có sẵn
18

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×120+1×70

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x120+1x70

Thương hiệu: Cadisun

1,123,795
Có sẵn
19

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×120+1×95

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x120+1x95

Thương hiệu: Cadisun

1,190,843
Có sẵn
20

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×150

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x150

Thương hiệu: Cadisun

1,180,060
Có sẵn
21

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×150+1×120

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x150+1x120

Thương hiệu: Cadisun

1,486,626
Có sẵn
22

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×150+1×70

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x150+1x70

Thương hiệu: Cadisun

1,353,141
Có sẵn
23

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×150+1×95

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x150+1x95

Thương hiệu: Cadisun

1,423,975
Có sẵn
24

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×16

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x16

Thương hiệu: Cadisun

140,541
Có sẵn
25

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×16+1×10

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x16+1x10

Thương hiệu: Cadisun

171,005
Có sẵn
26

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×185

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x185

Thương hiệu: Cadisun

1,459,361
Có sẵn
27

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×185+1×120

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x185+1x120

Thương hiệu: Cadisun

1,765,557
Có sẵn
28

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×185+1×150

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x185+1x150

Thương hiệu: Cadisun

1,842,316
Có sẵn
29

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×185+1×95

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x185+1x95

Thương hiệu: Cadisun

1,698,524
Có sẵn
30

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×2.5

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x2.5

Thương hiệu: Cadisun

32,598
Có sẵn
31

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×2.5+1×1.5

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x2.5+1x1.5

Thương hiệu: Cadisun

38,297
Có sẵn
32

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×240

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x240

Thương hiệu: Cadisun

1,861,269
Có sẵn
33

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×240+1×120

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x240+1x120

Thương hiệu: Cadisun

2,163,061
Có sẵn
34

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×240+1×150

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x240+1x150

Thương hiệu: Cadisun

2,241,663
Có sẵn
35

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×240+1×185

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x240+1x185

Thương hiệu: Cadisun

2,333,612
Có sẵn
36

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×25

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x25

Thương hiệu: Cadisun

213,561
Có sẵn
37

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×25+1×16

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x25+1x16

Thương hiệu: Cadisun

257,251
Có sẵn
38

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×300

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x300

Thương hiệu: Cadisun

2,318,506
Có sẵn
39

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×300+1×150

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x300+1x150

Thương hiệu: Cadisun

2,695,573
Có sẵn
40

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×300+1×185

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x300+1x185

Thương hiệu: Cadisun

2,789,584
Có sẵn
41

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×300+1×240

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x300+1x240

Thương hiệu: Cadisun

2,924,998
Có sẵn
42

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×35

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x35

Thương hiệu: Cadisun

290,044
Có sẵn
43

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×35+1×16

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x35+1x16

Thương hiệu: Cadisun

332,846
Có sẵn
44

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×35+1×25

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x35+1x25

Thương hiệu: Cadisun

357,988
Có sẵn
45

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×4

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x4

Thương hiệu: Cadisun

45,935
Có sẵn
46

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×4+1×2.5

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x4+1x2.5

Thương hiệu: Cadisun

54,492
Có sẵn
47

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×400

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x400

Thương hiệu: Cadisun

3,094,600
Có sẵn
48

Cadisun cáp chống cháy FRN-CXV 3×50

Mã sản phẩm: CS-FCXV3x50

Thương hiệu: Cadisun

407,491
Có sẵn